Affordable Access

Josep Puig Pujades, comissari de la Generalitat i pres polític

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0170_026 c« CA JA Jüsep Puíg Pujíides {Figijcrcs /8S2 - !>am Malcude Pcr¡miyá, 1949). a la¡ircsó¿c Ginma l'any 19.H- Josep Puiz PujadeSy comíssarí de la Generatitat i pres polític Josep M. Bernils E n el número 165 de Revista de Giruna es c u m e n t a v a la presencia deis dos figuerencs que h a n exerc ic p r imers carrees oficiáis a la pravíncia de G i rona i s 'expoaava una biografía de Juan Matas Horra!, governador civil de Girona tluranc la Primera Repúbli- ca. De l'altre, Josep Puig Pujades, només se 'n feta una perita menc ió . Ara, quan s'han complert seixanta anys del seu injus- t if icat e m p r e s o n a m e n t po l í t i c , sembla ad ien t expl icar la vida d 'aques t b o m e púhlic com a regidor municipal de Fif^Lieres, diputar provincial i coiui-ssari-dclegat de la Genera l i t a t a Gi rona deis anys 1933 al 1936, Uevac deis p rop de dos anys de Tencarcerament. Fou el segon comissari- delegar de la Generali tat de Catalunya a Girona i practicament rúltim en temps de pau durant la Segona República. A mes a nSl 26 mes, cal veure a PLIÍIÍ Pujades com un bome d'una fíran personalilat cultural i social. Josep Puiy Pujades va néixer a Fif^ucres, el 26 de juny de 1882. Era fill de Josep Pui^í París, mort el 1921, i de Camie Pujades i Pla- nadevall, propietaris d'un deis mes grans magatzems de roba anomenats Puig París, ais carrers de Girtma, número 15 i Joan Maragall, número 4i Hcc on avui hi ha un establiment de joieria. Pot dir-se que era una íamília de molt bona posició económica i social. El 1921 era el nové míixim contribuent per immübles i matrícula industrial. El matrimoni va teñir dos filis: Josep i Antonia, aquesta casada amb JiKep Monturiol, un nebot de Narcís Montu- riol, els quals van residir a Barcelona. Josep Puig Pujades va estudiar el batxillerat a l'insti- tut de Figueres, ata dit de Ramón Muntaner, amb molt bones notes puix apareix en el qua- dre d'bonor que abans publicava el col-lef-i. Acabar el batxiller va an

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments