Affordable Access

Download Read

Folk-lore

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus

Abstract

Revista del Ceitt?o de Lectlr,,n I 2 I grandesa eii Poblct, en Santas ('reus, en la seu cie Rarcelon;~, y en c<:iit altres nicinuinents que pro^-an 1<, qu'era llavors I';rt-quitectu~-a en la nostra terya. Lo present y'l pervindre poden simbi>lis;irsr pei. lo qu'cs coneis coin á mon'ei-ir siyic, l'uig qu'encar que esiitich, t& que1r:om (le c«smr>polita que s'a\-C. pw'fectaniiiit amb el caracter geoer;il (le las m ~ ~ l e r - nas siicietlits, j;i quf! totas ellas, per la faciiiiat <Ir comuliicarse y relacionarse unas amb altres, tenen un i-ernis siipcrliciai (iiie iá que s'asseinl>liii exterior- ~nent, encai- <lii'interiorrnent totas coilservin sa feso- nomia particular. De manera qu'nqucix istil que pi~~lriam aiionien;ir catalii, tindria corn 5 ctructura y liiiias generals, lo góticl~, com represriitaiit el passat gloriós, la Cata- lun!.;r <l'nltrcs ternps, el poble catal:~ no influenciat per riingii, es á ilir, representant tot lo qiie d'histii- riel1 y traclicional t<: l'<~ctuai inohiment de reivindica- ció; y tinilrí;i ciim :I ;iccessori y conclicion;il, nqueisa incertitut y vagui-tat ~::iracteristic;is de lo que s'cn diu ~iroi¿e,~i~isntc: y aqiieix;i incertitut y i-aguetat que vintfria ;i rnorliiic;ir las seguras y íerm;is linias del art gliticli, ines seiise qiic las arriressin :i desligiirar, siinbolisarian perfectnii>+nt I;is Iliiytas, els inoliiments d'avens y de retris, els <luptes, l'esperans:~ que re- RIMA Cuintas i e c r s , inis rll3nos el1 tus rnail!>s, inis ojos fijos en tus ojris negros, Iian resbalado ante los dos las horas il;l¡s, e11 i i l i ; ~ parauia, siinbolisarinii aijucix cqtat <le ncguit y d'activitat que atravessn iiostrii l>átri:i, aqueix estar que mcirlifica aparentmriit al 'p<~ble cata- k , mes qu'en reaiitat no Íi sinii quetctrni :$ siirtir rncs potriit La pcrs<iiialitat de <:atalonya. Crecli qu'ani lo dit n ' l~ i ha I>I-OU pera c<>n\.encers de la prissil-iilit;it y fins relativ:i iari1it;it rlc pri

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F