Affordable Access

Profesor emeritus Dionis Emerik Sunko

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_12-2010.vp:CorelVentura 7.0 Profesor emeritus DIONIS EMERIK SUNKO (1922. – 2010.) U subotu, 17. srpnja 2010. napustio nas je profe- sor emeritus Dionis E. Sunko, redoviti èlan Hr- vatske akademije znanosti i umjetnosti, utemelji- telj cijele jedne nove znanosti u okviru organske kemije i reformator znanstvenog i nastavnog dje- lovanja na Sveuèilištu u Zagrebu. Dionis E. Sunko rodio se u Zagrebu u rujnu 1922., gdje je i imao priliku studirati na ondašnjem Tehnološkom fa- kultetu na kojem je u to doba procvao znanstveni rad iz organske kemije potaknut kasnijim no- belovcem profesorom Vladimirom Prelogom. Sunko je tamo diplomirao i doktorirao 1953. di- sertacijom Sinteza enantiomernih sfingina pod mentorstvom profesora M. Proštenika. U to je vrijeme sintetska organska kemija u Za- grebu i Hrvatskoj izuzetno napredovala istodob- no na Sveuèilištu i u industriji, posebice u laboratorijima far- maceutske industrije Pliva. U toj je tvrtki Sunko zapoèeo svoju profesionalnu karijeru u razdoblju od 1946. do 1951., što je kod njega bio i jedini period u kojem je bio angaÞiran u industrijskim istraÞivanjima. Akademsku karijeru Sunko zapoèinje 1951. po- stavši asistentom na Medicinskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu. Sunkov središnji znanstveni interes u fizikalnoj organskoj kemiji zapoèeo se nazirati veæ tijekom postdoktorskog boravka na Uni- versity of Illinois, Urbana, od 1957. do 1959., gdje se susretao s vodeæim fizikalnim organskim kemièarima toga doba. Intelektual- na atmosfera u krugu profesora Roberta F. Nystroma, koji je bio zaokupljen izotopnim obiljeÞavanjem organskih molekula, po- taknula je kasnije Sunkov interes za uporabu izotopnih uèinaka pri razotkrivanju organskih reakcijskih mehanizama. Nakon povratka u Hrvatsku, Sunko je na Institutu Ruðer Boškoviæ utemeljio labo- ratorij za fizikalnu organsku kemiju. Tamo je zapoèeo suradnju s profesorom Stankom Borèiæem, koji se takoðer zanimao za pro- uèavanje organskih reakcijskih mehanizama. Sunko i Borèiæ su tako postali utemeljitel

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments