Türk pamuk sanayii ve ihracat olanakları

Affordable Access

Türk pamuk sanayii ve ihracat olanakları

Authors
Publisher
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Abstract

TÜRK PAMUK SANAyii VE iHRACAT OLANAKLARı Dr. Ersin KANDEMiR (e) ı. Türkiye'de pamuk üretiminin tarihçesi : Pamuğun Türkiye'de M.Ö. 330 yılına kador geriye giden uzun bri tarihcesi vardır. Fakat pamuklu ziraat ve endüstrisindeki asıl geliş­ meler 11. yüzyılda Selcuklu Türkleri, 14. yüzyılda da Osmanılılar za- manında olmuştur. Osmanlı imparatorluğunda Pamuk ziraatı Amerika ic harbinin (1861) başlaması ile daha da gelişmiştir. ingiltere savaş dolayısı ile ihtiyacı olan pomuğu Amerika'dan alamayınca bunu Osmanlı impara- torluğundan sağlamak istemiştir. Bu talebi karşılamak ve üretimi ort- tırmak icin Amerika'dan ve Mısır'dan pamuk tohumu getirtilerek cift- ciye bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Devletin daha bircak yardım ve teş­ vikleriyle pamuk ziraatinin geliştirilmesine colışılmıştır. Bunun sonu- cu olarak pamuk üretimi 1871 yılında 51.345 bolyaya yükselmiştir. (1 balya net 478 Iibne = 216,5 .kg. dır) Meşrutiyetin ilanındon sonra (1908) Pamuk ziraatine ve endüst- risine dahada cok önem verilmiş ve böylece 1914 yılında pamuk üre- timi 160.000 balyaya ulaşmıştır. Daha sonra birinci Dünya Savaşı ve istiklôr Savaşı yıllarında pamuk ziraatindeki gelişmeler durmuş hatta gerilemiştir. Türkiye'de pamuk ziraati ve endüstrisinde asıl büyük gelişme Cumhuriyetin kuruluşundan (1923)sonro ,başlar. Bu dönemde bir ta- raftan yeni dokuma fabrikaları ıkurulmuş, diğer taraftan başlıca pa- muk üretim bölgelerimizden Cukurova'da Adana, Ege'de Nazilli Ak- denizde Ant'Cl(ya Araştırma Enstitüleri ile diğer istasyon ve Devlet Üretme Cift iikleri kurulmuştur. Ayrıca eğitim maksadıyla yabancı ül- kelere teknik eleman gönderilmiş ve yabancı uzmanlar davet edilmiş ve böylece pamuk ıslah ve üretim tekniği üzerinde itk ciddi ve bilim- sel çalışmalara başlanılmıştır. '°L Atatürk Üniversitesi işletme Fakültesi Asistanı. dinin ekilmesi ile başlar. Daha sonra 1956 - 57 yıllarında Çukurova Bölgesinde Cooer çeşidinin ekilmesi, 1962 - 63 yıllarında Ege Bölge- sinde tamamen Cocer, Çukurova'da kısmen Cocer, ,kısmen De

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F