Affordable Access

Uvodna riječ

Authors
Publisher
Faculty of Philosophy in Osijek; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Uvodnik
  • Uvodna Riječ
  • Hrvatistika

Abstract

Microsoft Word - 00_Uvodna riječ.doc UVODNA RIJE� Pred vama je tre�i broj Hrvatistike, studentskoga jezikoslovnog �asopisa. Preuzeti uredništvo Hrvatistike nakon prva dva vrlo kvalitetna broja nije bio lagan zadatak. Trebalo je odrediti o �em �e se sve pisati, prona�i studentice i studente koji �e pisati te radove, recenzirati, pregledati i urediti ih. Rezultat toga rada jest broj Hrvatistike koji držite u rukama. Ovaj broj Hrvatistike posebno obilježuju dva tematska bloka – jedan se tematski blok ti�e funkcionalnih stilova hrvatskoga standardnog jezika, a drugi je blok vezan uz lingvostilisti�ke analize pjesni�kih predložaka. Te- matski blok o funkcionalnim stilovima sastoji se od deset prera�enih semi- narskih radova nastalih u sklopu kolegija Leksikologija, a radove je recen- zirala izv. prof. dr. sc. Vlasta Rišner. Pet radova govori o pet funkcionalnih stilova hrvatskoga standardnog jezika, a ostalih pet bavi se posebnostima i pojavama vezanim uz pojedine funkcionalne stilove (od tih pet �ak tri bave se osobitostima reklama). Tematski blok vezan uz lingvostilisti�ku analizu pjesni�kih predložaka sastoji se od pet seminarskih radova nastalih u sklopu kolegija Stilistika. Ti radovi bave se lingvostilisti�kom (i intermedijalnom) analizom pjesni�kih predložaka koji se nalaze u knjizi prof. dr. sc. Gorana Rema Koreografija teksta 2: pristup korpus hrvatskog pjesništva iskustva intermedijalnosti (1940-1991). Radove je odabrala i priredila Sanja Juki�, asistentica pri kolegiju Stilistika, koja je napisala i uvod u taj tematski blok. Mnoge �e vjerojatno za�uditi što se u jezikoslovnom �asopisu objavljuju ra- dovi koji bi puno više odgovarali nekom književnom �asopisu. Budu�i da je lingvostilistika disciplina koja zahtijeva dobro poznavanje i jezika i književ- nosti, smatrali smo da �emo objavljivanjem tih radova pokazati koliko je po- trebno dobro poznavanje jezika kako bi se moglo analizirati književno djelo. Kako je rekao Borko Baraban, prvi uredni

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F