Affordable Access

STUPANJ INSTITUCIONALIZACIJE ODGOJNE MJERE I VRIJEDNOSNI SUSTAV MALOLJETNIH DELINKVENATA

Authors
Publisher
University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Odgojne Mjere
  • Maloljetni Delinkventi
  • Socijalni Profil

Abstract

2l UDK:376.5 t5. 12. 1997. IZVORNI ZNANSTVENI ELANET STI JPANJ INSTITUCIONALIZACUE ODGOJI\E MIERE I VRUEDNOSNI SUSTAV MALOLJETNIH DELINKVENATA Dejana Tasii-Bouilet Odsjek za poremedaje u pona5anju, Edukacij sko-rehabi litacij ski fakultet, S veudi I i Sta u Zagrebu, poloZaj. Taj razvoj je desto pun konflikata, a ado- lescenti su prinudeni na stalno prihvadanje novih izbora (Conger i Petersen, 1984: l5). Njihov poloZaj ne olak5ava ni dinjenica postojanja nes- razmjera izmedu poveianih i sloZenijih kognitivnih kapaciteta za razumijevanje druStvenih vrijednosti(koje su jednake, a ponekad i vede od kapaciteta njihovih roditelja) i jo5 uvijek vrlo ograniienog iskustva u odnosu na ova ista pitanja. Bez obzira na to, adolescencija je razdoblje u kojem osobe moraju spram druStvenih vrijednosti zauzeti odredene stavove. Na to ih potide sva- kodnevan Zivot koji, uslijed razliditih okolnosti, dovodi do toga da adolescenti stalno preispituju vlastiti sustav vrijednosti i mijenjaju ga u skladu s time. Uz izgradnju sustava vrijednosti usko je vezan i problem izgradnje identiteta. Naime, da bi Praktitna svrha upoznavanja sustava vrijednosti delinkvenata og,leda se u tinjenici da je sam proces tretmano usmjeren upravo no one komponente u osobnosti pojedinca koje su pod odredenim uvjetima podloine promjenama, tj. druitveno neprihvatljiv sustav vrijednosti, sta- vova, navika, te ponaianja koja predstavljaju problem. Stoga se postavlja pitanje u kojoj je mjeri socijalni profil, dakle sustav vrijednosti mabljetnih delinkvenata, povezan s odlukom su- dova za maloljetnike odgojnu mjeru koju 6e im izredi. Pritom se testira hipoteza kojom je pret- postavljeno da postoji .statistitki untajna povezanost izmedu socijalnog profila maloljetnih delinkvenata i stupnja institucionalizacije izretene odgojne mjere, a na urctrku maloljetnih de- linkvenata prema kojima su se u vrijeme provodenja ispitivanja u Republici Hrvatskoj provodile odgojne mjere pojatane brige i nadzors, pojatane brige i nadzora uz dnevni borav

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments