Affordable Access

Teatre Bartrina 88: fonament de futur

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

l m " Recull d'opinions a I'entorn -del Teatre Bartrina El Teatre Bartrina, si- tuat dins les instal.lacions del Centre de Lectura inaugurat l'any 1918, ha estat un esce- nari digne de nombrosos i molt diversos esdeveniments socials, culturals i polítics. Avui, a Reus, un cop reobert el Teatre Fortuny, després de la seva restauració, el Teatre Bartrina resta a l'expectativa de l'actuació a favor de la seva no menys necess&ia restauració per tal de gaudir d'una infrastructura h p l i a i complementhria en mat6ria de tes-tres a la ciutat. Es, doncs, en aquest moment decisiu i davant el futur encara incert que ens hem decidit aplantejar aques- ta reflexió mitjanpnt aquest [email protected] En aquest, a més dels diversos articles sobre la his- tbria del Teatre, un informe sobre l'estat de conservació, la vitalitat cultural actual que hi te cabuda i altres aspectes, hem pensat que fóra interes- sant sol.licitar l'opinió sobre la base de tres qüestions: 1. Quins s6n els vostres records personals que teniu del Teatre Bartrina? 2. Quina 6s la vostra opini6 sobre I'estat actual de conservaci6 del Teatre Bartrina i sobre la ne- - cessitat de la seva restauracid? 3. Quines creieu que en el futur han de ser les funcions sbcio-culturals que ha de desenvolu- par el Teatre Bartrina en el conjunt de teatres locals? Aquestes preguntes, les hem adreqades a diverses personalitats de la vida cultural i política, local i nacional. Tot seguit, transcrivim les respostes que hem rebut. - Josep Ernest Benach Alcalde de Reus 1. El Teatre Bartrina ha estat sotmbs al deteriorament i l'oblit durant molts anys, en el seu període com a sala comercial de cinema. El Centre de Lectura de Reus quan el va recuperar, les seves prioritats d'actuació van ser, per un costat, la pos- sible futura utilització i, per l'altra, plantejar com s'abor- dava la recuperació del seu estat físic. 2. Evidentment es fa avui urgent la necessitat de recuperar l'aspe

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F