Affordable Access

The process of adjustment of forestry legislature of the Republic of Croatia to the legal standards of the European Union

Authors
Publisher
Forest Research Institute, Jastrebarsko
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

23_peric.vp Stru~ni ~lanak Prispjelo - Received: 27.02.2006. Professional paper Prihva}eno - Accepted: 27.11.2006. UDK: 630* Sanja Peri}1, Ivan I{tok2 PROCES USKLA\IVANJA [UMARSKOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STE^EVINOM EUROPSKE UNIJE THE PROCESS OF ADJUSTMENT OF FORESTRY LEGISLATURE OF THE REPUBLIC OF CROATIA TO LEGAL STANDARDS OF THE EUROPEAN UNION [email protected] [umarsko zakonodavstvo Republike Hrvatske va`na je sastavnica u pristup- nim pregovorima zato {to je 43,5 % njezina teritorija pod {umom ili {umskim zemlji{tem. U ovom procesu, uzimaju}i u obzir obveze preuzete Sporazumom o stabilizaciji i pridru`ivanju, Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodnoga gospodarstva, za- jedno sa sveukupnom {umarskom strukom, u Nacionalnim programima za pridru- `ivanje Republike Hrvatske Europskoj uniji za razdoblje od 2003. do 2005. godine predvidjelo je dono{enje niza zakonskih akata iz podru~ja {umarstva i lovstva koji su ili }e se uskladiti sa sljede}om EU regulativom: Uredbom 2152/2003 Europskog parlamenta Vije}a od 17. studenoga 2003. o nadzoru nad {umama i me|udjelovan- jem u okoli{u u Zajednici ([ume u fokusu), Direktivom Vije}a 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o o~uvanju prirodnih stani{ta i divlje faune i flore, Direktivom Vije}a 79/409/EEZ od 2. travnja 1979. o za{titi divljih ptica i Smjernicom Vije}a ministara 1999/105/EZ o tr`i{tu {umskim reprodukcijskim materijalom. Za zakone koji su doneseni ili su u postupku dono{enja proveden je postupak uskla|ivanja. Za to su pribavljene Izjave o uskla|enosti propisa s pravnom ste- ~evinom Europske unije i pravnim aktima Vije}a Europe koje je izdalo Ministar- stvo vanjskih poslova i europskih integracija, a koje su uvjet za stavljanje propisa u saborsku proceduru. U ovom radu prikazane su dosada{nje i budu}e aktivnosti u uskla|ivanju i dono{enju doma}eg zakonodavstva na podru~ju {umarstva i lovstva u procesu pridru`ivanja EU. Klju~ne rije~i: Nacionalni program za pridru`ivanje, {umarsko zakonodav- stvo, EU regulativa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F