Per la cultura de Mallorca : una ordre de cavalleria intel·lectual

Affordable Access

Download Read

Per la cultura de Mallorca : una ordre de cavalleria intel·lectual

Authors
Publisher
Associació Minerva
Keywords
  • CièNcies Socials

Abstract

Art& Un triinestre. I 1'50 A Fora. Any. . 7'00 AI Extranger Id. . 10'00 _c_ NOmero solt: 10 cts -- Redaccid i adminisiracid Quatre Cantons, 3 ARTA (Mallorca) %R SBTMRNARI C.4TOLLC RlALLORQVI PER LA CL?LK!RA DE XALLOXCA - --_ UNA ORDEDE CAVALLERIA INTEL-LECTUAL Paral~lel a1 moviment patri6- tic, que arn comenp a douar seuyala de r ids a Mallorca, surgeix tambe el inovimeut cultural. Cultara i patriotisme, base essencial de prosperidat de tots els pobles, veuen ngerma- nabs, 31 escalf vivificatlor d'au esponer6s arborameut de nous ideals de ressurreccib quo yen- tnrosameut, desde f a poc, e8 Una fervorosa Cridti, adre- &a a tots els mallorqoins, va escampnr 1s boua nova d'uua projectada Associrl.ci6 per In Cultuia, que a hores d'ara j a est& dreturerameut encarrilada. Aquests patri6tica iniciativa, que tant tro?lLven*a faltar,va esser per a uosaltres com uu raig de Hum csplendorosa que nos ha retornat a l'anima Ices- perancd d'uua prompta reno- vaci6 espiritual en uostra Terra -beuamada. Saludam amb frau- ca simpatia, aquest esforc col' ' lectiu per la educacib i cultura popolars, que creim seni d'uua efichcia dc.finitiva. Lo conegn- da significaci6 de cada tin dels s e w clevanters homes nous quo han deixat sentir veils noves- ajuntats eu comunidst d'ideo- 1ogi:i i d'eutns&asme, 6s pen- yor:i tie que,. aquesta vegada, nunin de tlret reesurgitneut integral de LlaIlorca, la dolpa pitria de uostres amors. Al eutorn d'uu temn de tan. ta amplittit i trasceudencia com 6s el problenia de In Cultura a Mallorca, sigui'us p e r d s CO- mentiirhi breumont alguueir a- preciacious personals que, ge temps, yugnaven per a mani- [email protected] at exterior en forma d' , dsixen seutit. a Mallorca. articles, no per esplai literari i seuse iin objectio determiuat, sin6 digueut, amb parauls sin- cera, les coses,pel seu nom a m b el fi prtictic d'aportar el gra de arena de nostre poc veldre a la niagra euipresa de coutr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F