Affordable Access

Hisenda de la Casa Ducal de Cardona i els seus estats a mitjan segle XVII, La

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

La hisenda de la Casa Ducal de Cardona i els seus estats a mitjan segle XVll Andreu Galera i Pedrosa La Casa Ducal de Cardona ha estat la hisenda noble més important de Catalunya i, tal i com es veu en aquest arti- cle, amb diferencia. Andreu Galera ens descriu minuciosament el contingut i la cornposició d'aquesta hi- senda gracies a una nova font d'origen judicial. L'escrit es tanca amb una analisi numerica de I'estruc- tura d'ingressos dels Ducs de Cardona. Amb el següent treball, volem do- nar a coneixer la hisenda ducal de Cardona en relació als diferents estats que la composaven pels volts del 1661, abans de la seva integració dins el casal ducal de Medinaceli. Per a aixb mateix, comptem amb el memo- rial que els seus administradors van remetre arran el plet interposat a la Reial Audiencia de Barcelona contra les universirats de la batllia de Cardo- na per Lluis Ramon Folc (n. 1608-1- 1670), sise duc de Sogorb, sete duc de Cardona, cinque marques de Comares, sete marques de Pallars, a més de comte d'Empúries i de Prades, ves- comte de Vilamur i d'un llarg llistat de baronies i senyorius al principat de Catalunya i ats regnes de Valencia i de Castella,' Tot i depassar en molt els lí- mits cronolbgics del nostre ambit de treball, centrat entre d'altres Iínies de recerca en la senyoria, la renda feudal, I'endeutamcnt i la fiscalitat senyorial a la Catalunya medieval," creiem que les dades contingudes en aquest pro- cés són prou interessants pera la seva pubiicació, ja que amplien les referen- cies puntuals que mosseii Joan Serra i Vilaró aporta en el seu dia, alhora que contribueixen a millorar el coneixe- ment que tenim sobre aquesta temati- ca.' Darrera d'aquest contenciós, que s'inicia a la darreria del 1659 i que s'allargaria fins el 1665, s'ha de cer- car la voluntat del nou duc, un cap su- Escut de la casa ducal de Cardona en temps del duc Lluis amb les armes de Sagorb, Cardona, Comares, Pallars, Empúries, Prades

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F