Affordable Access

F-3-lärares attityder till transspråkande : En kvalitativ undersökning om F-3-lärares attityder till flerspråkiga elevers användning av modersmålet i svenskundervisningen / F–3-teachers’ attitudes towards translanguaging : A qualitative study of F—3-teachers’ attitudes to multilingual students’ use of the mother tongue in Swedish teaching

Authors
  • Kesenci, Luci
  • Bhaddo, Meryem
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna studie var att fördjupa kunskapen om F–3-lärares attityder till flerspråkiga elevers transspråkande i svenskundervisningen. I denna studie tillämpade vi en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Sammanlagt intervjuade vi fem F–3-lärare som har erfarenheter av flerspråkiga elever. Utifrån dessa intervjuer har vi samlat in empiri. Resultatet visade att lärarna har positiva attityder till flerspråkiga elevers transspråkande i svenskundervisningen. De ser modersmålet som en resurs. Slutsatsen som vi kommit fram till i denna studie är att lärarna uppmuntrar eleverna till att använda sina modersmål. De ser det inte som ett hinder utan istället som ett redskap som gynnar eleverna.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times