Affordable Access

El termalisme i l'evolució dels nuclis urbans: el cas de la Garriga

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Treball s de la Soc ieta t C atalana de Geograf1a, 51, 200 1 (99-125) El termalisme i l'evolució deIs nuclis urbans: el cas de la Garriga Juan José Molina Villar Introducció EIs diferents aspectes del turisme analitzats i comentats en aquest article formen part d'un treball d'investigació sobre els orígens del turisme a Catalunya i en el qual concretament s'ha estudiat la incidencia dels canvis histories, geografics, espacials i de la morfologia de la població de la Garriga al Valles Oriental. 1 S'ha observat i parametritzat de quina manera l'evolució i desenvolupament de l'activitat termal i balnearia afecta els canvis i el creixement urb á de la pobla- ció de la Garriga. Aixó va ser possible per l'anhel de salut i la necessitat de satis- fer les necessitats basiques d' atenció sanitaria. En un principi, els balnearis es trobaven al servei d 'un sector social concret, la burgesia, la qual disposava de majors recursos econornics per seguir els tractaments, que requerien molt de temps i tenien un cost elevat. La valoració social dels recursos hídrics com l'aigua termal que es desenvo- lupa dins l'activitat balnearia queda reflectida de manera molt directa sobre el nucli urbá , reconfigurant-Io , modificant-Io i ampliant-Io. Aquestes infraes- tructures i serveis es faran necessaris pel gradual augment i freqüentació de les practiques termals i ajudaran d'una manera progressiva a la millora de la fun- 1. Em refereixo al treball de recerca «El prototurism o en C atalunya: La Garriga, los balnearios y las aguas termales» de setem bre de 199 9, d irigit per Joaquim M . Pui gvert , del Departament de Geograf1a, Historia i Hi storia de l'Art de la Un iversitat de Girona 100 Treball s de la SCG, 51, 2001 Juan José Malina Villar cionalitat urbana i dels recursos economics. Tanmateix, aixo provoca un canvi de les relacions espacials i socials de la població, gracies al desenvolupament de les activitats balncáries, i d' estiueig, fins arribar a les primeres manifesta- cions de la indúst

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments