Affordable Access

Styrelseutvärdering i teori & praktik

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Bolagsstyrning
  • Corporate Governance
  • Styrelseutvärdering
  • Styrelsekapital
  • Kod
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Syftet med uppsatsen är att beskriva styrelseutvärdering i några relevanta teoretiska sammanhang, kartlägga styrelseutvärdering i svenska börsbolag, samt att bedöma relevansen hos respektive teori i ett svenskt sammanhang. Jag har valt att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod. Basen har bestått av en enkätundersökning vilken har kompletterats med djupintervjuer för att öka min förståelse för teorin och empirin. I uppsatsen har jag arbetat hypotetiskt deduktivt. Jag utgick från ett par teoretiska perspektiv och undersökte vad de framhöll om styrelseutvärdering. Dessa jämfördes sedan med de enkätsvar jag fått in. Det visade sig att utvärdering av styrelsen och dess arbete sker i stor utsträckning redan bland de största bolagen på Stockholmsbörsen. Denna utvärdering syftar framförallt till att förbättra styrelsearbetet, identifiera förändringsbehov samt att ge underlag till nomineringskommittén för rekrytering till styrelsen. Det teoretiska perspektiv som har störst förklaringsförmåga på denna styrelseutvärdering är en integrering av agentteorin och resursberoendeteorin. Troligtvis finns det inom många bolag dessutom redan en ”informell” utvärdering av styrelsen. Denna bör inte försummas utan måste anses vara viktig för styrelsens arbete. Den formaliserade, strukturerade och till viss del öppna utvärdering som krävs av den nya Bolagskoden är troligtvis endast en del av den totala utvärdering av styrelsen som redan sker hos bolagen.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments