Affordable Access

Bruno Ravnikar, Kinetografija, Zveza kulturnih organizacij Slovenije. Ljubljana 1980, 287 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

135 prikazi i kritike Na kraju dodajmo i odličnu op­ remu ove knjige, od modernih i funkcionalnih grafičkih rješenja do tvrdog uveza i višebojne omotnice, što u nas nije uobičajeno za izdanja ovakva sadržaja. Stjepan Sremac Bruno Ravnikar, Kinetografija, Zveza kulturnih organizacij Slovenije. Ljublja­ na 1980, 287 str. Uporedo sa skupljanjem i prouča­ vanjem narodnih plesova u Jugosla­ viji javio se i problem zapisivanja plesova. Pojedini istraživači stva­ rali su vlastite sisteme zapisivanja i gotovo se može reći da je bilo toliko plesnih pisama koliko i istraživača. Stoga je problem kinetografije, tj. zapisivanja pokreta, uvršten u os­ novne teme Kongresa folklorista Jugoslavije 1955. godine na Bjelaš­ nici, s namjerom da se pokuša izna­ ći optimalan sistem zapisivanja na­ rodnih plesova, koji bi bio usvojen kao zajednički. Na Kongresu su kri­ tički prikazani svi značajniji siste­ mi domaćih autora i neki od siste­ ma stranih autora. Među ovim dru­ gima prikazan je i sistem kinetogra- fije Rudolfa Labana i od jednog broja stručnjaka predložen za zajed­ nički sistem. Kongres ne donosi de­ finitivnu odluku, već u rezoluciji predlaže da se što prije organizira tečaj Labanove kinetograf i je. Već sljedeće godine prvi takav tečaj o- držan je u Ljubljani, a nešto kas­ nije zagrebačka Ljetna škola folklo­ ra uključuje Labanovu kinetografi- ju u svoj redovni program. Od 1970. godine nadalje kinetografija se uči i na folklornom seminaru Zveze kul­ turnih organizacij Slovenije u Ljub­ ljani. Sigurno je zasluga Kongresa da su plesni stručnjaci počeli upo­ trebljavati Labanovu kinetograf iju za objavljivanje jugoslavenskih na­ rodnih plesova. Prva takva publi­ kacija u našoj zemlji je knjiga Iva­ na Ivančana »Narodni plesovi Hr­ vatske, 1«, objavljena 1956. godine u Zagrebu, a slijede je radovi Ma­ rije Šuštar 1958. u Ljubljani i Ganče Pajtondžijeva 1973. u Skopju. Danas je Labanova kinetografija međuna­ rodno priznat sistem za objavljiva­ nje narodnih plesova i sv

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F