Affordable Access

Download Read

Dues formes catalanes del gènere Melanargia Meig 1829

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural

Abstract

Dues formes catalanes del gènere Melanargia Meig 1829 I;J,TITI Cl) CAT.LANA U' I II STO RIA NATURAL. Dues formes catalanes del genere Melanargia Meig 1 829 PER IGNASI DE SAGAIRRA Melanargia japygia Cyr. forma catalonica n. form. Fi i-- Distinguilur: colore nigro expanso; lunulis marginalibus, albis, parnis, szepe vi_i apparentibus in alis anteris; subtis picturis ni ris conspicnis. Aquesta forma que esmentavem en la nota presentada <'Contri- buci6 al estudi de les Nyznphalidae>, es caracteritza per la molta extensi6 de la color negra i reducci6 de les llunes mar- ginals blanques les quals de- sapareixen per complet en les ales anteriors d'algun,, exemplars. Al revers, el dibuix negre 6s hen niareat. Mida 26-30 mni. Per aquesta cOi()raci(). ICI majoria dels exemplars te- nen tin aspecte molt m6s fosc que la forma tipus. No cal dir 4 o que la separa de Fig. 1 76 INST ITL'' IO LATAI . ANA D HISTORIA NATURAL la var . cleanthe Boisd ., que es la forma occidental de japygia, propia del Migdia de Franca i Centre d'Espanya . Aquesta es precisament Fig. una forma clara , de dibuixos ben accentuats i amb gros- ses Ilunes marginals. La rata que donem a co- neixer se troba confinada (Ill la part oriental i en el vessant catala de la serra- lada pirenenca. En les valls superiors del Llobregat hi ha colonies nombroses, des de Guardiola Baga, Sant Vicents de Rus fins a les serres de Montgrony, on, al Pla de Sant Pere hi es abun- dosa. Segueix despres vers la Vall de Ribes fins als alentorns de Ripoll ( E. Ferrer). Vola pels rasos coberts de flors, aglevats i tarterars; al cap- vespre horn pot recollir-la, parada sobre les flors, de- vegades en gran quantitat. Aquest lepidopter apareix de juliol a agost. Hein de fer avinent que en una localitat mes Ilunya- na, a les serres divisories del Noguera Pallaresa i del Segre, prop del Santuari de Sant Joan de I'Erm, troba- rern tambe aquest lepidopter a l'iniciar-se els prats hu- mits, tan caracteristics en aquelles

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments