Affordable Access

Lễ Tế Giao - Thử phác thảo các tiêu chí và lộ trình để trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia/The Sacrifice Ceremony to Heaven - Suggested Standards and Process for Its Expected Recognition As National Intangible Heritage

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Tế Giao là cuộc lễ tế Trời long trọng và hoành tráng của triều đình các nước quân chủ phương Đông, trong đó có Việt Nam. Việc phục dựng lễ Tế Giao tại Huế trong thời gian qua là một cố gắng lớn nhằm phục hồi di sản truyền thống của dân tộc, qua đó, đề cử để nó được công nhận là di sản phi vật thể quốc gia và quốc tế. Điều khó khăn là ở Việt Nam đến nay vẫn chưa có một quy trình hay tiền lệ nào về việc công nhận di sản phi vật thể cấp quốc gia. Bài viết này đưa ra các tiêu chí mà lễ Tế Giao có được, khả dĩ đáp ứng yêu cầu của một di sản phi vật thể cấp quốc gia, đồng thời phác thảo quy trình cần thiết để tiến hành việc đề nghị, xét tuyển và công nhận. Đây là những gợi ý ban đầu cho chương trình công nhận di sản phi vật thể quốc gia trong tương lai.ABSTRACTThe Sacrifice Ceremony to Heaven is one of the most solemn august ceremony of the Oriental monarchical nations, including Vietnam. The plan to recreate this ceremony in Huế in the last few years is a great effort to restore one of the nation‘s traditional heritages, thereupon, proving the ceremony worthy of recognition as national and international intangible cultural heritage.One of the drawbacks for the plan is that there has never been any precedent of this kind of recognition and any relevant specific procedure for it on national level. To help with this issue, the author’s writing presents standards that a Sacrifice Ceremony to Heaven should meet to respond to the requirements for a national intangible heritage and at the same time suggests a procedure for the ceremony to be examined and recognized. This is a preliminary step for a certain plan to recognize national intangible heritages in the future.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments