Affordable Access

De ATHENE-reactor voor de Technische Hogeschool Eindhoven

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

De ATHENE-reactor voor de Technische Hogeschool Eindhoven door Prof. Dr. M. Bogaardt, A. Brouwers en Ir. G. van Hulst Overdruk uit maandblad " Atoomenergie '', juli 1967 De ATHENE-reactor voor de Technische Hogeschool Eindhoven Inleiding Het basisconcept voor het ontwerp van de ATHENE-reactor werd al in 1958 ontwikkeld bij de Afdeling Beoordeling en Ontwerp van het Reactor Centrum Nederland te 's-Gravenhage, vrijwel gelijktijdig met dat van de University Test Reactor in de Verenigde Staten. De con- cepten, die geheel onafhankelijk van elkaar tot stand kwamen, vertonen een zeer grote overeen- komst. Voor een beschrijving van de reactor wordt naar de hierna volgende paragrafen verwezen. Het voorstel tot het bouwen van de ATHENE- reactor werd bij de Technische Hogeschool Eind- hoven (THE) reeds in 1958 binnenskamers aan- hangig gemaakt en na uitvoerige deliberaties, ook met vele instanties buiten de THE, werd in mei 1960 bij het Reactor Centrum Nederland de op- dracht geplaatst het ontwerp van de reactor op te stellen. In deze fase is tevens de naam van de reactor ontstaan, te weten A TH ENE, hetgeen is Fig. 1. Situatie vanreactor op THE-terrein . door Prof. Dr. M. Bogaardt, A. Brouwers en Ir. G. van Hulst afgeleid van Atoomkernreactor Technische Hoge- school Eindhoven NEderland. Bij de keuze van het reactortype heeft enerzijds van het begin af aan gegolden dat de reactor zou dienen voor reactorkundig onderzoek op academisch niveau en anderzijds dat de bouw van de reactor op het TH-terrein zou moeten kunnen plaatsvinden. Aan deze twee eisen kon gemak- kelijk worden voldaan door een reactor te kiezen met een maximaal vermogen van 10 kW. Voor onderzoek, waarbij hogere neutronenfluxen nodig zijn, kan de TH gemakkelijk terecht bij de daar- toe bijzonder geschikte reactoren van het RCN in Petten, van het Belgische Centrum te Mol en van het Reactor Instituut te Delft. Het onderzoek waaraan in eerste instantie gedacht is voor ATHENE, ligt op

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F