Affordable Access

Impacte de les noves tecnologies

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0212_084 84 Li l i l í • ' R E V I S T A DEGiRONA •» NÚM. 212 M A I C - J U N Y 2002 •* f - DOSSIER Impaete de les noves temoloiTies dins el mereal del§ viat^eg culturáis Joaquim Majó Estem immersos en l'anomenada societat de la infor-mació, impulsada per una serie d'avengos tecnológics capitanejats per Internet i anomenats genéricament ••noves tecnologies». Aqüestes noves tecnologies o tecnologies de la informado i les comunicacions {TIC) s'han anat integraní com una disciplina mes que estudia el turisme dins del seu carácter multidisciplinari (moltes disciplines que s'inte- ressen per analitzar els fets turístics) i transdisciplinañ (la mirada turística integradora de manera que les múltiples disciplines que participen intervinguin en simbiosi, interrelacionades i intercomuni- cades per obtenir una concepció global de cada fet turístic). En el seu Ilibre sobre tecnología i estratégies competitivas en el turisme.(l) Auíiana Poon plantejava que el model actual de turisme {l'anomenat genéricament "turisme de masses») está en declivi, i en plantejava un de nou, impulsat per cinc granspremisses: nousturistes {molt mes experimentats i que busquen personalització i valor afegit en els seus viatges), segmentado de mercats, integrado diagonal, desenvolupament sostenible i les TIC, Per TIC entendrem els desenvo- lupaments mes recents en electrónica, informática i tecnologies de la comunicado, emprats per a l'adquisició. processament. emmagatze- matge, recuperado, disseminació i aplicado de la informació. Son moltes les aplicacions tecnologiques que, sota aquest con- cepte, poden donar i donen solucions pera la millora de la informació turística.(2) Nomnalment, quan es parla de noves tecnologies sembla que tot es redueixi a Internet, pero hi ha molts altres factors que s'estan incorporant a aquesta nova gestió tecnológica com a millora de la ges- tióde la informado turística, Genéricament es potpariarde cinc factors tecnológics que actúen clarament en el turisme:{3) l

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F