Affordable Access

L'Articulació territorial de la Catalunya interior a l'entorn del diari Regió 7

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Treballs de la Societat Catalana de Geografia - N° 37 - vol. IX L'articulació territorial de la Catalunya interior al'entorn del diari Regió 7 Joan CarIes LLURDÉS i COIT Departament de Geografia. Universitat Autonoma de Barcelona 1. Introducció Aquest article analitza com alllarg de la historia, l'existencia d'una gran diversitat de rela- cions entre les localitats de la Catalunya Central ha anat reforcant el paper de la ciutat de Manresa com a nucli vertebrador d'aquest territorio A la vegada, com des d'un punt de vista periodístic, el fet que el diari Regió 7 es difonguimés enlla de la comarca bagencacal interpretar- lo com un retlex d'aquesta articulació territorial, ultrapassant el que és l'ambit estrictament administratiu, polític i historie per assolir unes dimensions culturals i de comunicació. L'article esta estructurat en tres blocs. El primer ha tractat les qüestions sobre l'oblit que hi ha hagut en la consideració de la variable de la difusió de la premsa comarcal a l'hora de fer estudis relatius a l'estructura territorial d'un espai. Paral-lelament, s'han mos- trat les dificultats que suposa fer recerques d' aquesta mena basades en la variable perio- dística (el que he anomenat 'index d'interes territorial del lector'), sobretot quan s'han d'extreure conclusions fefaents. Per últim, l'exposició, explicació i mapificació de les da- des utilitzades per analitzar la difusió espacial del diari, per a partir d'aquí, poder extreu- re com a conclusió -si s'eseau- si la ciutat de Manresa, a través del seu diari, esta articulant realment el terfitori per on es difon. Dit d'una altra forma, si 1'última expansió territorial que ha emprés -a l' Alt Urgell i al Baix Llobregat Nord-, respon, més aviat, a interessos estrictament comercials, sense que hi hagi al darrera un posit historie de rela- cions entre les comunitats implicades (és a dir, si el fet de cobrir unes arees els lligams amb les quals són poc definits, és una conseqüencia, simplement, de la necessitat d'abas- tar un buit

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments