Affordable Access

ERMENİ MİTOLOJİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / AN OVERVIEW ON ARMENIAN MYTHOLOGY

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Publication Date

Abstract

Öz Tarihte Ermenilerle uzun yıllar kader birliği yapmış olmamıza rağmen Türkiye'de Ermeni kültürü ve özellikle folkloru üzerinde yapılan akademik çalışmalar neredeyse yok denecek düzeydedir. M.Ö. V.yüzyılda yazılmış kaynaklarda ve çeşitli kitabelerde Armina/Armenia isimlerine rastlanmaktadır. Ermenilerin eski devirlerden beri güçlü devletlerin hâkimiyetinde kalmaları; bu hâkim devletlerin kültürleri onların diline, inançlarına, genel anlamıyla kültürüne önemli ölçüde tesir etmiştir. Ermeni mitolojisi de Ermeni kültürünün diğer unsurları gibi bu güçlü hâkim kültürlerden özellikle; Pers Mitra kültüründen, Babil, antik Suriye ve Büyük İskender'in Anadolu ve Pers topraklarını fethetmesiyle de Helen mitolojisinden ciddi bir biçimde etkilenmiştir. Çalışmada tanrı ve tanrıçaların kültürel arka planlarını verirken de vurguladığımız üzere, sonradan benimsenmiş bu mitolojik kahramanlarla ilgili Ermeniler arasında festivaller düzenlenip ritüeller gerçekleşse de yabancı bir kültüre ait oldukları hemen anlaşılmaktadır. Bu çalışmada biz, Ermeni mitolojisinin belli başlı tanrı ve tanrıçalarını, onların hangi kültürden geldiklerini, neyi ya da neleri temsil ettiklerini izah ettik. Anahtar Sözcükler: Ermeni Mitolojisi, Tanrı ve Tanrıçalar, Çevre Kültürlerin Tesiri, Ermenilerin Menşei, Güneş Kültü.Abstract There are too few studies on the Armenian culture and particularly Armenian folklore in Turkey though Turks have shared a common fate with Armenian for quite long years throughout the history. The term Armina/Armenia is found in resourced written in the 5 th century B. C. And various epigraphs. The fack that Armenian have remained under sovereignth under powerful states since the old times had a significant influence on their language, beliefs, and their culture in general terms. Like all the other components of the culture, Armenian mythology was also strongly influenced by reigning powerfull cultures, in particular Persian Mitra culture, Babylon, Ancient Syria and Helen mythology upon conquest of Anatolia and Persian territories by Alexander the Great. As emphasized in this study in relation with cultural background of gods and goddesses, , festivals and ceremonies held by Armenians regarding such mythological characters are obvious to have been adoptep from a foreign culture despite such rituals among Armenians. Present study explains essential gods and goddesses in the Armenian culture as well as their origin culture and what they present. Key Words: Armenian Mythology, Gods and Goddesses, Influence of the Neighboring Cultures, Origin of the Armenian, The Cult of Sun

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments