Affordable Access

Bellpuig 1982, núm. 046

Publisher
Redacció
Source
Legacy

Abstract

BELLPUIG 6 NOVEMBRE 1982 V' 46 -IV EPOCA ANY XXIII- REVISTA QUINZENAL RESUMEN ELECCIONES GENERALE (Arta y Colónia) Datos generales N 2 electores 4.271 N 2 votantes 3.489 81,69% N 2 votos válidos 3.394 97,27% N 2 votos nulos 86 2,46% N 2 votos blancos 10 0,28% ASI SE VOTO 1)-PSOE 44,28% 2)-CDS 27,60% 3)- AP-PDP 21,83% 4)- UCD 2,03% 5)- PSM 1,59% 6)- PCE 1,26% 7)- OTROS 1,41% MAS INFORMACION EN PAGINAS INTERIORES... Congreso: Senado: M. Bisquerra Vila 2 Partido Comunista Obrero Español 11 Francisca Bosch Bauzá 42 Partido Comunista de España 43 Magdalena Capllonch Muntaner 3 Unificación Comunista de España 1 Manuel Domenech Bestard 40 PSM- Nacionalistes de les Illes 54 Ramón Esteban Fabra 730 Solidaridad Española 7 Alejandro Forcades Juan 80 Coalición AP- PDP 741 Juan Fuster Lareu 732 Partido S. de los Trabajadores 21 Frca. Gralla Santandreu 3 Fuerza Nueva 4 Damià Pons Pons 111 Centro Democrático y Social 937 Antonio Ramis Rebassa 1.497 PSOE 1.503 Joaquin Ribas de Reyna 810 Part. Com. de E. (Marxista-Leninista) 3 Lorenzo Rigo Portell 90 Unión de Centro Democrático 69 F. Sánchez-Cuenca Martinez 1.494 José Sanchez Monis 7 Juan Verger Pocovi 797 José Zaforteza Calvet 85 REVISTA QUINZENAL No46 IV EPOCA 6 novembre 1982 DIRECTOR: Rafel Umbert i Sureda CONSELL DE REDACCIO: Miguel Morey Antoni Gili Jaume Mayol Climent Obrador Joan Pastor Guillem Artigues Jeroni Ginard Pere Pep Gil Pep Catalã Mo Pilar Lucas Pere Gili Sebastià Tous Guillem Bisquerra (admor.) REDACCIO I ADMINISTRACIO: Carrer Sant Salvador, 2 Tel. 56 20 20 - ARTA IMPRIMEIX: GRAFIQUES LLEVANT Carrer Ciutat, 55 Tel. 56 26 04 - ARTA Dipòsit Legal P. M. 57-1969 edito4iai PARROOUIES DEL LLEVANT DE MALLORCA En aquest començament del curs 1982-83, la nostra Esqlésia del Llevant de Mallor- ca, en comunió amb tota l'Esglésla mallor- quina i universal, vol de bell nou alenar la frescor de l'Evangeli per tal de ne- tejar el nostre cor d'

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments