Affordable Access

Zimska škola europskih integracija - Stubičke toplice 28.11.-02.12.2004.

Authors
Publisher
law student association "Pravnik"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Untitled-57 Goran Miletiæ, Lidija Stipetiæ, Tomislav Valjalo studenti treÊe godine Pravnog fakulteta SveuËilipita u Zagrebu Zimska „kola europskih integracija - StubiŁke toplice 28. 11. - 02. 12. 2004. Kako bi se studenti hrvatskih sveuŁili„ta „to bolje educirali o tome „to se poduzima u procesu pribli¾avanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, Ministarstvo europskih integracija je veæ Łetvrtu godinu organiziralo Zimsku „kolu o europskim integracijama, od 28. studenog do 2. prosinca 2004. godine u StubiŁkim Toplicama. Ciljana skupina bili su studenti dru„tvenih znanosti, koji æe uskoro odigrati va¾nu ulogu u samim institucijama i funkcioniranju Unije. Sudjelovali su studenti mnogih na„ih sveuŁili„ta, a Pravni fakultet SveuŁili„ta u Zagrebu predstavljalo je pet sudionika. Da bi se „to aktivnije ukljuŁili u razliŁite aspekte i moguænosti djelovanja u Europskoj uniji te da bi „to bolje iskoristili svoje potencijale u tom smislu, na predavanjima i radionicama obavije„teni smo o raznim temama, problemima i pitanjima iz tog podruŁja. Uime Ministarstva doŁekala nas je gospoða Dubravka Smoliæ i ona je zajedno sa gospoðom Ladom Muraj odr¾ala uvodno predavanje o povijesti i institucijama EU-a, njezinoj pravnoj strukturi i postupcima odluŁivanja, pro„irenju i pitanju gdje je sada Hrvatska u tom smislu. Trodnevni program bio je popunjen razliŁitim predavanjima a gostovali su mnogi struŁnjaci iz podruŁja ekonomije, prava, meðunarodnih odnosa i ostalih dru„tvenih procesa koji su relevantni za podruŁje integracija. Kao zanimljivo bismo u svakom sluŁaju istaknuli predavanje gospoðe Romane PalŁiæ iz Ministarstva mora, prometa i razvitka, koja je iz osobnog iskustva govorila o pregovorima sa predstavnicima Unije, u vezi sa Sporazumom o stabilizaciji i pridru¾ivanju. U sklopu „kole bio je organiziran i posjet ÒStarom seluÓ u Kumrovcu, koje predstavlja bogatu povijesnu i kulturnu ba„tinu toga kraja s poŁetka 20. stoljeæa. Prema rijeŁima organizatora to je bila do sada jedna od najbolje organizi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.