Affordable Access

Kırsalda Beslenme Kültürü (Erzurum Đli Örneği)/Nutritional Culture ın Rural (Erzurum province is taken as an example)

Authors
Publisher
ALINTERİ ZİRAİ BİLİMLER DERGİSİ / ALINTERİ JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Publication Date

Abstract

Özet: Đnsanlar çok eski çağlardan beri yalnız baslarına değil topluluk olusturarak yasarlar.Toplumlarda belli bir yapı birlikteliği söz konusudur. Yasam tarzının olusmasında beslenmeolayı genis bir yer tutmaktadır. Beslenme tarzı farklı nedenlerle değisim gösterse bilegeleneksel yapısını uzun süre koruyabilmektedir. Çalısmada bitkisel ve hayvansal üretiminyoğun olduğu ilçe ve köyler gayeli olarak seçilmis ve kullanılan veriler tespit edilen köylerdetesadüfi olarak belirlenen isletmelerden anketlerle (176 anket) elde edilmistir. Kırsalda(Erzurum ili örneği) beslenme alıskanlıklarını ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalısmadabeslenme düzeyleri ve beslenmeyi etkileyen faktörler arastırılmıs sonuç olarakhedef kitlenin basit ve sağlıksız beslendiği, kültürel değisimle geleneksel yapısından hızlauzaklastığı tespit edilmistir. Toplumların geleceği sağlıklı nesillere, sağlıklı nesiller isesağlıklı beslenme tutum ve alıskanlıklarının sürdürülmesine bağlıdır. Nesillerin bir aradabulunmasını sağlayan değerler korunmalı, eğitim ve yayım çalısmaları ile doğru beslenmealıskanlıkları kazandırılmalıdır.Anahtar Kelimeler: Beslenme, tüketim, beslenme alıskanlıkları, sağlıklı beslenmeAbstract: Since ancient times people are not living on their own but as a community. Thereis a specific structural unity in communities. Nutrition takes a big part in the formation of alife style. Although the nutrition style may change because of different reasons stillmaintains its conventional structure for a long time. District and villages where vegetableand animal productions were producted intensively were selected purposively. Face to facefarmer interviews resulted in 176 completed questionsnaires. This study aims to find out thenutritional habits in rural (Erzurum province is taken as an example) and a research hasbeen done on nutrition levels and the factors which affect the nutrition. As a result, it hasbeen determined that the nourishment of the target group is ordinary and unhealthy and alsothey are moving away from their traditional structure very fast through their culturalchanges. The future of the communities depends on healthy generation, and healthygeneration depends on maintaining of the healthy nutrition habits. The values which keepthe generations together should be protected and right nutritional habits should beencouraged by education and by publication studies.Key words: Nutrition, consumption, nutrition habits, healthy nutrition.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments