Affordable Access

Izgradnja skladišno-distributivnog postrojenja ukapljenoga naftnog plina u petrokemijskoj industriji DINA Petrokemija d.d.

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

46-56vijesti.indd 30(2009)1polimeri 47 V I J E S T I Uvod Radi sni`enja emisije {tetnih plinova i pobolj{anja ekonomske bilance postrojenja za proizvodnju vinil-klorida (VC) i etilen- diklorida (EDC), u sklopu modernizacije postrojenja donesena je odluka o zamjeni glavnog energenta na piroliti~kim pe}ima. Potrebna toplinska energija u procesu termi~koga krekinga dobivana je izgaranjem ekstra lakoga lo`ivog ulja (LUEL). Namjera je da se nakon zavr{etka prve faze moder- nizacije kao glavni energent rabi ukapljeni naftni plin (UNP). Krajnji cilj modernizacije je kori{tenje prirodnog plina kao glavnog ener- genta. U programu daljnjeg {irenja plinske mre`e Republike Hrvatske u razdoblju do 2011. planirana je izgradnja magistralnog plinovoda Kukuljanovo – Omi{alj i izgradnja mjerno-redukcijske stanice (MRS) Omi{alj. Jedan od potro{a~a priklju~enih na MRS Omi{alj bit }e i DINA Petrokemija d.d. Prije po~etka distribucije prirodnoga plina planira se izgraditi pogon za skladi{tenje ukaplje- noga naftnog plina (UNP), s mje{ali{tem i distributivnim cjevovodom. Po~etkom upo- rabe prirodnog plina kao glavnog energen- ta, postrojenje ukapljenoga naftnog plina koristit }e se kao potporni (back-up) sustav u slu~ajevima poreme}aja u distribuciji pri- rodnog plina. Postoje}e stanje UNP se ve} koristi u postrojenjima DINA Petrokemije d.d. kao pilot-plin na prizemnoj baklji, kataliti~kim pe}ima, inceneratoru i kotlu za proizvodnju vodene pare. S ob- zirom na namjenu UNP-a u tim procesi- ma, potro{nja se kre}e od 400 do 600 kg na dan. UNP je uskladi{ten u spremniku DV-203 obujma 100 m3, sastavnom dijelu skladi{ta ukapljenih plinova. Osim UNP-a na skladi{tu ukapljenih plinova nalaze se i spremnici propilena i izobutana. Propilen i izobutan rabe se kao dodatci u proizvodnji polietilena niske gusto}e (PE-LD). UNP se istovaruje centrifugalnom pumpom na plinskoj istovarnoj stanici udaljenoj 120 metara od spremni~kog prostora. Koli~ina dopremljenog plina kontrolira se vag

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments