Affordable Access

Book-to-Market: Avkastar eller förkastar?

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Avkastning
  • Book-To-Market
  • Företagsstorlek
  • Anomalier
  • Värdeaktier
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Det huvudsakliga syftet med denna kandidatuppsats är att utvärdera huruvida book-to-market talet kan användas som hjälpmedel för att hitta aktier som förväntas ha hög avkastning på den svenska börsen. Fortsättningsvis utreds om ett eventuellt samband mellan book-to-market tal och avkastning kan förklaras av andra element såsom: företagsstorlek, tidshorisont och säsongsanomalier. En kvantitativ metod är utgångspunkt för hela undersökningen och samtliga resultat är tolkade utifrån en deduktiv ansats, det vill säga betraktade utifrån ett teoretiskt perspektiv. Huvudsakliga teoretiska inslag är hämtade från samtida litteratur inom ämnet finansiering och tilläggsvis har ytterligare information beträffande BtM-talet hämtats ifrån varierande källor såsom: akademiska artiklar, avhandlingar och tidigare forskningsartiklar som behandlar ämnet. All empirisk data är sammanförd med hjälp av databasen Six Trust samt flertalet andra välansedda informationskällor och utgörs av samtliga företag som har varit noterade på Stockholmsbörsens A-lista mellan åren 1980 till 2002. De empiriska resultaten är först skildrade i en omfattande sammanfattning av all data (där det är möjligt att få en överblick av undersökningen) som uppföljs av flertalet regressionsanalyser i syfte att uppnå statistiskt signifikanta bevis för samband mellan berörda variabler. Uppsatsen konkluderar att BtM-talet i viss mån är relaterat med avkastning och sambandet är speciellt starkt under januari månad vilket är förenligt visavis tidigare presenterad forskning inom ämnet. Sambandet mellan BtM-talet och avkastning återfinns dock bara för en liten del av hela urvalet. Följaktligen utgör resultatet endast ett vagt bevis och eventuella slutsatser bör uttryckas med försiktighet. Således kan inte BtM-talet anses representera ett hållbart mått för att selektera ut aktier med hög avkastning. Tilläggsvis, med anledning av uppsatsens begränsning föreslås vidare forskning om BtM-talets koppling till avkastning innan några definitiva samband kan fastslås.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F