Affordable Access

Proslava 500. obljetnice nastanka Marulićeve Judite

Authors
Publisher
Split Literary Circle - Marulianum, centre for Studies on Marko Marulić and his Humanist Circle
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

39 Kronika Jozic KRONIKA PROSLAVA 500. OBLJETNICE NASTANKA MARULI∆EVE JUDITE B r a n k o J o z i Ê Kao πto je 2000. godina, A. D. MM bila u znaku MM - Marka MaruliÊa, Ëija se 550. obljetnica roenja slavila brojnim i raznovrsnim kulturnim dogaanjima u Hrvatskoj i izvan nje, i 2001. je takoer proπla s biljegom MaruliÊa i njegove Judite. Predavanje πto ga je poËetkom godine (26. sijeËnja) u Gradskoj knjiænici u Samoboru odræao Mirko TomasoviÊ, pod naslovom Zbog Ëega slavimo obljetnice Marka MaruliÊa bilo je poveznica dviju godina i uvod u novi niz maruliÊevskih dogaanja. MaruliÊ je odavno postao svjetska kulturna Ëinjenica: 8. oæujka je u Biblioteca nacional u Lisabonu otvorena izloæba knjiga i rukopisa pod naslovom: O humanista croata Marko MaruliÊ; Exposição comemorativa do 550º aniversário do seu nascimento (1450-2000) e do 500º aniversário da sua epopeia Judita (1501-2001). Otvorenju izloæbe prethodila su predavanja Nikice Talana (Filozofski fakultet, Zagreb): Relações Histórico-culturais entre Portugal e a Croácia i Francisca Javiera Juez Gálveza (Komplutsko sveuËiliπte, Madrid): Marko MaruliÊ e a Península Ibérica. Umjesto do 19. travnja, kako je bilo planirano, na zamolbu organizatora izloæba je produæena do kraja svibnja. S druge pak strane flVelike vode« Europski odsjek Kongresne knjiænice u Washingtonu, u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, 11. travnja organizirao je znanstveni skup i izloæbu djela Marka MaruliÊa. Referate su odræali Milan Moguπ, Dunja Faliπevac, Branimir GlaviËiÊ, Darko NovakoviÊ, Mirko TomasoviÊ, István L™kös, Charles Béné, Henry J. Cooper, Vinko GrubiπiÊ. Tom je prigodom veleposlanik RH u SAD Ivan GrdeπiÊ predao Sabrana djela Marka MaruliÊa (prvih 17 svezaka) kao dar Knjiæevnoga kruga Split Kongresnoj knjiænici. 542 Colloquia Maruliana XI (2002.) Split je u travnju sav MaruliÊev: 17. 4. Komisija za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeÊa Grada Splita odluËila je dodijeliti Skupnu nagradu grada Splita Knjiæevnom krug

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F