Affordable Access

Upplevelsen vid fysisk aktivitet hos vuxna med diabetes typ 1 / The experience of physical activity in adults with type 1 diabetes

Authors
  • Johansson, Agnes
  • Enell, Malin
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: En person som lever med den autoimmuna sjukdomen diabetes typ 1 har ansvaret att kontrollera plasmaglukosnivån och administrera insulininjektioner dagligen. Är en person med diabetes typ 1 fysiskt aktiv krävs justeringar av insulin samt anpassning av kolhydrater. Sjuksköterskan är ett stöd för att personen med diabetes typ 1 ska kunna utföra fysisk aktivitet som egenvård. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen vid fysisk aktivitet hos vuxna med diabetes typ 1. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats som utgick från Orem´s egenvårdsteori. Analysen utgick från fyra bloggar och analyserades med Elo och Kyngäs analysmodell. Resultat: Motivation och planering krävs för att en person med diabetes typ 1 ska kunna utföra fysisk aktivitet. När planeringen inte fungerar upplever personerna med diabetes typ 1 en frustration över att deras kunskap inte räcker till. För att kunna utföra fysisk aktivitet upplevs behov av stöd genom egenvårdsråd från sjuksköterskan. Slutsats: När sjuksköterskor får kunskap och förståelse för hur personer med diabetes typ 1 upplever fysisk aktivitet, kan de individanpassa stödet i omvårdnaden. Genom individanpassade egenvårdsråd kan sjuksköterskan, med förståelse från tidigare erfarenheter, bemöta personen med kunskap och förståelse. / Background: A person living with the autoimmune disease type 1 diabetes is responsible for controlling the plasma glucose level and administering insulin injections daily. If a person with diabetes type 1 is physically active, adjustments of insulin and adaptation of carbohydrates are required. The nurse is a support for the person with diabetes type 1 being able to perform physical activity as self-care. Aim: The purpose was to describe the experience of physical activity in adults with type 1 diabetes. Method: The study was conducted with a qualitative content analysis with a deductive approach based on Orem's self-care theory. The analysis was based on four blogs and was analyzed with Elo and Kyngäs method for analysis. Results: Motivation and planning is required for a person with diabetes type 1 to be able to perform physical activity. When planning does not work, people with type 1 diabetes experience a frustration that their knowledge is not enough. In order to be able to perform physical activity, the need for support is experienced through self-care counseling from the nurse. Conclusion: When nurses get knowledge and understanding of how people with type 1 diabetes experience physical activity, they can customize the support in the nursing care. Through personalized self-care councils, the nurse, with understanding from previous experiences, can respond to the person with knowledge and understanding.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times