Affordable Access

Evalvacija prilagojenega programa Mali sonček za predšolske otroke z gibalno oviranostjo

Authors
  • Tanko, Vita
Publication Date
Nov 17, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Prilagojena športna dejavnost je multidisciplinarno področje, ki temelji na upoštevanju individualnih razlik in zagovarja aktiven življenjski slog za vse. V prilagojenem programu za predšolske otroke, kamor so lahko vključeni otroci z gibalno oviranostjo, je gibanje eno izmed temeljnih področij. Da bi vsem zagotovili aktivno sodelovanje in doživljanje uspehov, je pri načrtovanju in izvedbi gibalno/športnih dejavnosti za otroke z gibalno oviranostjo potrebno upoštevati prilagoditve na različnih ravneh. V ta namen je nastal Priročnik za izvajanje interesnih programov športa otrok, mladine in odraslih s posebnimi potrebami, ki poleg drugih vsebuje prilagoditve športnega/gibalnega programa Mali sonček za različne skupine oseb s posebnimi potrebami, tudi otroke z gibalno oviranostjo. Pestre gibalne naloge otrokom z gibalno oviranostjo individualno prilagajamo glede na njihove gibalne sposobnosti, obliko gibalne oviranosti in predhodne gibalne izkušnje, pri tem moramo upoštevati zakonitosti prilagojene športne vadbe, znati motivirati otroka, zaznati utrujenost, dobro opazovati ter vadbo smiselno nadgrajevati. Z raziskavo smo želeli v praksi preizkusiti gibalne naloge programa Mali sonček s predšolskimi otroki z gibalno oviranostjo in ugotoviti, kakšne prilagoditve potrebujejo, v kolikšni meri prilagoditve iz priročnika zadostujejo pri izvedbi gibalno/športnih dejavnosti z izbranimi otroki ter usmeriti k predlogom za nadgradnjo. Znotraj kvalitativnega raziskovalnega pristopa je bila uporabljena multipla študija primera. V študijo primera so bili vključeni trije predšolski otroci z gibalno oviranostjo, ki obiskujejo prilagojeni program za predšolske otroke. Ugotovitve so pokazale, da izbrani otroci pri izvajanju gibalno/športnih dejavnosti pri vsaki gibalni nalogi iz programa Mali sonček potrebujejo prilagoditve, s pomočjo katerih naloge izvajajo z različno stopnjo samostojnosti. Iz izsledkov raziskave lahko zaključimo, da otroci potrebujejo prilagoditve navodil in pravil iger, prilagojene pripomočke in opremo, prilagojeno okolje ter organizacijo gibalno/športnih dejavnosti. Izbrani otroci so največ prilagoditev potrebovali pri Igrah brez meja in Igrah z žogo, deček še pri nalogi Vožnja s poganjalčkom, pri kateri sta deklici potrebovali najmanj prilagoditev. Dečku smo najmanj prilagajali nalogo Naravne oblike gibanja. Nadgradnjo prilagoditev vidimo v širjenju znanja izvajalcev programa, prebiranju dodatnega gradiva s področja prilagojene športne dejavnosti in bolj tesnega sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times