Affordable Access

Hodnocení výkonnosti slévárenského podniku prostřednictvím metody BSC / Evalution of a Foundry Company Performance Using the BSC Method

Authors
  • Veličková, Kateřina
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem diplomové práce je zhodnotit výkonnost podniku Beskyd, spol s r.o. z pohledu výkonnosti a následně pomocí metody balanced scorecard. Dílčími cíli bude zhodnocení výkonnosti podniku z pohledu každé perspektivy, které obsahuje metoda balanced scorecard, kterými jsou finanční perspektiva, zákaznická perspektiva, perspektiva interních podnikových procesů a jako poslední perspektiva učení se a růstu. Ke zhodnocení výkonnosti podniku jsou použity klíčové ukazatele: Rentabilita aktiv (ROA), návratnost kapitálu (ROE), návratnost vloženého kapitálu (ROCE) nebo likvidity. Také jsou použity dva bankrotní modely pro možnost porovnání a zjištění možnosti hrozícího bankrotu podniku. Dále je na podnik aplikována metoda BSC a na základě vyplývajících zjištění jsou posléze podniku navrhnuty řešení ke zlepšení jeho výkonnosti. Doporučení se týkají stanovení vize a mise podniku a na tomto základě i podnikové strategie. Dílčí návrhy se poté zabývají stanovením dlouhodobých a krátkodobých cílů na které by se podnik měl zaměřit, aby docházelo jeho růstu. / The main aim of the thesis is company performance evaluation via usage of the Balanced Scorecard model. The company evaluation was performed at the particular company called Beskyd, spol s r.o. The performance evaluation due to the Balanced Scorecard model was provided from every perspective of the BSC model: financial perspective, customer perspective, internal business processes, self-learning and grow perspective. To evaluate all those perspectives were used key indicators: Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Return on Capital (ROCE) or Liquidity Indicators etc. The evaluation also offers a comparison of two bankruptcy models and an analysis of possible bankruptcy threats. Due to the BSC application were discovered white spots in terms of company performance which were the key points for determination of improvements. The main recommendations for the company are related to the vision, mission and corporate strategy of the company. The secondary proposals are focused on the determination of short-term goals due to which the company can grow into a right direction. / 152 - Katedra podnikohospodářská / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times