Affordable Access

Hodnocení provozu tepelného čerpadla v bytovém domě / Evaluation of Heat Pump Operation in a Block of Flats

Authors
  • bažant, tomáš
Publication Date
Aug 24, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá analýzou výpočtového hodnocení provozu tepelného čerpadla v bytovém domě. V práci jsou blíže popsána tepelná čerpadla a jednotlivé výpočtové metody. Cílem této práce bylo zjistit, jak se výsledky různých bilančních metod liší od podrobné hodinové simulace a jaká výpočtová metoda je nejvhodnější pro bilancování tepelných čerpadel. Pro daný bytový dům bylo navrženo tepelné čerpadlo, jehož provoz byl bilancován pomocí podrobné hodinové simulace, měsíční, měsíční intervalové, roční intervalové a roční metody podle TNI 730331. Výstupy hodinové simulace byly brány jako referenční a ostatní výpočtové metody s ní byly porovnávány. Z výsledků analýzy vyplývá, že pro měsíční bilancování se jako optimální metoda jeví měsíční intervalová metoda, která se oproti podrobné hodinové simulaci liší přibližně o dvě procenta. Z výsledků analýzy pro roční bilancování opět vychází měsíční intervalová metoda nejlépe, ale roční metoda podle TNI 730331 se výsledkům hodinové metody také velmi blížila. Odchylka se pohybovala mezi dvěma až osmi procenty. / This diploma thesis deals with analysis of computational evaluation of heat pump operation in an apartment building. In this work are described heat pumps and individual calculation methods. The aim of this diploma thesis was to find out how the results of different balancing methods differ from the detailed one-hour simulation and what calculation method is best suited for heat pump balancing. A heat pump has been designed for a given apartment building, the operation of which has been balanced by a detailed hourly simulation, monthly, monthly interval, yearly interval and year methods according to TNI 730331. The hourly simulation outputs were taken as reference and other calculation methods were compared with it. The results of the analysis show that for the monthly balancing the monthly interval method seems to be the optimal method, which differs by about two percent compared to the detailed hourly simulation. From the results of the analysis for annual balancing, the monthly interval method is again the best, but the annual method according to TNI 730331 was also very close to the hourly simulation results. The deviation was between two and eight percent.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times