Affordable Access

Hodnocení denního osvětlení v projektu administrativní budovy / Evaluation of daylighting in a project of an office building

Authors
  • panfilova, anastasia
Publication Date
Jun 26, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Předkládaná bakalářská práce se zabývá vyhodnocením administrativní budovy z hlediska denního osvětlení. První část práce zahrnuje v sobě stručný popis objektu včetně konstrukčně-statického řešení, popisuje tří hlavní části stavební fyziky: stavební tepelná technika, stavební akustika a stavební světelná technika. Navíc, k tomu je popsán princip vidění a vliv světla na zdraví člověka. Další část se zaměřuje na zajištění optimálních podmínek pro práci a odpočinek uživatelů budovy. V ní jsou uvedené hodnoty denního osvětlení ve vybraných místnostech daného objektu, tepelné technické posouzení z hlediska šíření tepla a návrh vodorovných a svislých dělicích konstrukcí z hlediska zvukové izolace. Cílem práce je zajištění úrovně denního osvětlení, a také vzájemné porovnání naměřených a normovaných hodnot. / The bachelor thesis deals with the evaluation of an office building in terms of daylighting. The first part includes a brief description of the object, structural and static analysis, describes three main parts of building physics: building thermal technology, building acoustics and building lighting technology. Moreover, there are described the principles of vision and the influence of light on human health. The next part focuses on the work environment and ensuring optimal working conditions. In this part are indicated the values of daylighting in chosen offices, the thermal technical assessment in terms of heat dissipation and proposal of horizontal and vertical dividing constructions in terms of sound insulation. The main goal of the thesis is to provide the level of daylight and to make the mutual comparison of measured and normalized values.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times