Affordable Access

evakuace předškolních dětí ve věku 3 až 6 lete / Evacuation of pre-school children aged from 3 to 6 years

Authors
  • najmanová, hana
Publication Date
Mar 24, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Děti předškolního věku představují zranitelnou složku naší populace, neboť jejich potenciálně limitovaná schopnost samostatného pohybu a orientace může při mimořádné události vyústit ve velmi specifické podmínky a požadavky na evakuaci. Cílem této disertační práce je shrnout a rozšířit současný stav poznání v oblasti evakuace dětí ve věku 3-6 let z předškolních vzdělávacích institucí a získané poznatky prezentovat ve formě vhodné pro další inženýrské aplikace, zejména v požárně bezpečnostním inženýrství. Teoretická část disertační práce poskytuje ucelený přehled dosavadních vědeckých poznatků týkajících se evakuace předškolních dětí a jejich vývojových specifik. V experimentální části disertační práce jsou prezentována nová experimentální data zaměřená na chování, pohyb, a specifické podmínky při evakuaci předškolních dětí z mateřských škol v České republice. Tato data vycházejí z analýzy 15 experimentálních cvičných evakuací uskutečněných v 10 mateřských školách za účasti 970 dětí ve věku 3-7 let a 87 osob pedagogického a pomocného personálu. Na základě vyhodnocení pořízených videozáznamů bylo shromážděno a interpretováno přes 24 800 pozorování popisujících chování dětí a personálu během celého evakuačního procesu a dále pohybové charakteristiky dětí (rychlost pohybu, specifický tok, hustota, a jejich vzájemné vztahy) na různých částech únikových cest (na chodbách, na schodištích, při průchodu dveřmi). Získané výsledky jsou diskutovány a porovnány se závěry uvedenými v dostupné literatuře. V rámci experimentálního výzkumu byl dále uskutečněn anonymní online dotazník zaměřený na provozní charakteristiku a provádění cvičných evakuací v mateřských školách. Tento dotazník byl tvořen 20 otázkami a byl distribuován do 4 903 mateřských škol v České republice s návratností 23.5 %. V aplikační části disertační práce jsou získané poznatky popisující specifika evakuace dětí z předškolních vzdělávacích institucí shrnuty pro účely další inženýrské aplikace, a to ve formě souboru 18 behaviorálních tvrzení a diskuze jejich přímého uplatnění v požárně bezpečnostní analýze a při matematickém modelování evakuace osob. Výsledky disertační práce jsou dále hodnoceny z perspektivy navrhování požární bezpečnosti staveb a jejich praktického uplatnění v provozu předškolních vzdělávacích institucí, které je prezentovaného jako soubor doporučení pro efektivní provádění cvičných evakuací v těchto provozech. / Children at the pre-school age represent a vulnerable part of our population whose potentially limited self-rescue capabilities may result in very specific requirements on emergency evacuation. This thesis aims to review and expand our current understanding of evacuation behaviour and movement of pre-school children aged 3-6 years accommodated in early childhood educational institutions and to present the acquired knowledge in the manner suitable for further practical applications, especially in fire safety engineering. In the theoretical part of the thesis, the general literature background summarizes the present state of knowledge describing evacuation and development of pre-school children. The experimental part of the thesis presents new experimental data-sets and information on children’s movement, behaviour, and specific evacuation conditions in nursery schools in the Czech Republic. These data result from the analysis of 15 experimental evacuation drills involving 970 children aged 3-7 years and 87 staff members conducted in 10 participating nursery schools. Based on the analysis of video recordings, over 24,800 data-points describing evacuation behaviour of children and staff members in both the pre-movement and movement phase of the evacuation process as well as movement characteristics of children (travel speed, specific flow, density, and their relationships) on different parts of evacuation routes (in corridors, on staircases, and in doorways) were gathered, interpreted, and compared to results and findings available in the literature. Additionally, an anonymous online questionnaire consisting of 20 questions distributed to 4,903 nursery schools (response rate of 23.5%) revealed the details of real-life operational conditions in nursery schools in the Czech Republic and their practice with evacuation drills. In the application part of the thesis, a set of 18 behavioural statements on pre-school children evacuation behaviour and movement in early childhood education institutions is identified for the purpose of engineering applications and their direct incorporation in a life safety analysis and egress modelling is discussed. In addition, the knowledge obtained in this study is presented in the view of a fire safety design perspective. The practical research output of this work is a set of recommendations on effective implementation of evacuation drills in educational institutions attended by children at the pre-school age.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times