Affordable Access

Ett förändrat arbetslag? : Arbetslagets syn på ansvarsfördelning och förskollärarens förtydligade ansvar.

Authors
  • Säfqvist, Emma
  • Jadbäck, Lisa-Maria
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

The purpose of our study is to gain an increased understanding of how the preschool teacher's clarified responsibility has affected the work team in general and in terms of the division of responsibilities of tasks. The questions that are central to this study are; is there any difference in work tasks within the work team? How does the division of responsibilities of the work team differ in practice from what is formulated in the preschool curriculum? How does the work team respond to the clarified responsibility in the curriculum? As a method, we have used a questionnaire study with a qualitative nature. The reason for this is to bring in the quantitative aspect, ie. to be able to see how several departments view the phenomenon and partly from a qualitative point of view so that we have the opportunity to take part in the personal experience. As a theoretical framework, we have used curriculum theory where we explore the different arenas, but also the framework factor theory is a central part of our analysis. During the work process, several interesting thoughts have emerged regarding the flat versus the hierarchical internal organization of the work team, the importance of a functioning collaboration but also thoughts about a complex and difficult-to-define leadership and the childminder's role in terms of inclusion and influence in daily activities. / Syftet med vår studie handlar om att få en ökad förståelse för hur förskollärarens förtydligade ansvar har påverkat arbetslaget i stort samt vad gäller ansvarsfördelning av arbetsuppgifter. De frågor som vi har ställt samt utgått från är; finns det någon skillnad i arbetsuppgifter inom arbetslaget? Hur skiljer sig arbetslagets ansvarsfördelning i praktiken mot vad som formulerats i förskolans läroplan? Hur ställer sig arbetslaget till det förtydligade ansvaret i läroplanen? Som metod har vi använt oss av en enkätstudie med kvalitativ karaktär. Anledningen till detta är för att dels få in den kvantitativa aspekten dvs. att kunna se hur flera avdelningar ser på fenomenet och dels ur ett kvalitativt hänseende för att vi ska ha möjlighet att ta del av den personliga upplevelsen. Som teoretiskt ramverk har vi använt oss av läroplansteori där vi utforskar de olika arenorna men även ramfaktorteorin utgör en central del i vår analys. Under arbetsprocessen har flera intressanta tankar framkommit vad gäller den platta kontra den hierarkiska inre organisationen hos arbetslagen, vikten av ett fungerande samarbete men även tankar kring ett komplext och svårdefinierat ledarskap samt barnskötarens roll vad gäller dess inkludering och inflytande i den dagliga verksamheten. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times