Affordable Access

Etik och marknadsföring i fastighetsmäklarens yrkesutövning / Ethics and marketing in the real estate agent’s professional practice

Authors
  • Ottosson, Disa
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med uppsatsen är att försöka identifiera möjliga etiska dilemman kopplat till fastighetsmäklarens yrkesutövning och marknadsföring samt klargöra hur fastighetsmäklaren bör förhålla sig till dessa rent etiskt, men också rent lagmässigt. Detta med en förhoppning att bidra till en klarhet kring marknadsföringens etiska aspekt som en del av yrkesutövningen. Undersökningen grundar sig i frågeställningarna kring vilka etiska dilemman som kan identifieras kopplat till marknadsföringen i fastighetsmäklarens yrkesutövning samt hur fastighetsmäklaren bör förhålla sig till dessa etiska dilemman i förhållande till etik och svensk rätt.  Undersökningen genomförs med så kallad mixed method där avstamp tas i den rättsdogmatiska metoden för att sedan vidareutvecklas med hjälp av en kvalitativ metod där praxis utgör det huvudsakliga materialet.  Resultatet visade att det finns en uppsjö av etiska dilemman kopplat till yrkesutövningen även om denna uppsats inte på något sätt är uttömmande i frågan. Det framkom också att etiska dilemman främst framstår i de situationer då fastighetsmäklaren hamnar i en dragkamp mellan sina egna intressen och säljarens eller köparens.   Slutsatsen är att det främst är i scenarion där mäklaren böjer sig för egoismen som etiken också sviktar. Därför är det av stor vikt att mäklarens opartiskhet tillåts ta stor plats i yrkesutövningen samt att varje enskild mäklare håller sig uppdaterad kring den praxis som hela tiden utvecklas gällande God fastighetsmäklarsed samt förhåller sig till denna.  / The purpose of the essay is to try to identify possible ethical dilemmas linked to the real estate agent's professional practice and marketing as well as to clarify how the real estate agent should relate to these, both ethically and legally. The objective is to contribute to a clarification around the ethical aspect of marketing as part of the real estate agent’s professional practice. The investigation is based on the questions surrounding which ethical dilemmas can be identified linked to marketing in the real estate agent's professional practice and how the real estate agent should relate to these ethical dilemmas in relation to ethics and Swedish law.  The investigation is carried out using a so-called mixed method where the basis is taken in the legal dogmatic method and then further developed with the help of a qualitative method where precedents constitute the main material.  The result showed that there are a multitude of ethical dilemmas connected to professional practice, even if this essay is in no way exhaustive in the matter. It also emerged that ethical dilemmas mainly appear in situations where the real estate agent ends up in a tug-of-war between his own interests and those of the seller or buyer.  The conclusion is that it is mainly in the scenario where the real estate agent bows to egoism that ethics also fail. Therefore, it is of great importance that the real estate agent's impartiality is allowed to take a large place in professional practice and that each individual real estate agent stays up-to-date on the precedents that are constantly developing regarding good real estate etiquette, as well as acts accordingly. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times