Affordable Access

Unga vuxnas miljömässigt hållbara konsumtionsmönster : En studie i hur unga fattar hållbara köpbeslut vid köp av livsmedel & inredning / The environmentally sustainable purchase habits of young adults : A study of how young adults make sustainable purchase decisions when buying groceries & interior design

Authors
  • Carlsson Ruiter, Elina
  • Hilldén, Felizia
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Den här uppsatsen behandlar unga vuxnas miljömässigt hållbara konsumtion i relation till livsmedel och inredning. Miljömässig hållbarhet innebär att hänsyn tas till vilka effekter en vara eller tjänst har på ekologin och naturens framtida förmåga att frodas. samtidigt som efterfrågan på miljömässigt hållbara produkter växer och utbudet ökar förekommer en viss skepsis gentemot de certifieringar hållbara produkter får. Fler hinder för en hållbar konsumtion är bland annat att många köpbeslut sker på vana, att priset mellan ekologiska och icke-ekologiska livsmedel skiljer sig åt samt att det saknas information om vad som faktiskt är det mest miljömässigt hållbara alternativet. För att ta reda på uppsatsens syfte intervjuades sex unga vuxna i Västra Götalandsregionen och deras konsumtionsmönster. Resultatet visade att hållbara köpbeslut som tas  i många fall har andra grundläggande anledningar som ekonomiska eller är helt omedvetna. Det visade sig även att konsumenter i stor utsträckning använder sig av ett kompensatoriskt konsumtionsmönster. Slutsatser som dragits är att miljöengagemanget mellan deltagarna i intervjuerna var varierande och att ett större miljöengagemang leder till fler hållbara beslut hos konsumenter. Pris är också en bidragande faktor till ett hållbart konsumtionsmönster tillsammans med en bred kunskapsbas hos konsumenten. För att hållbarhetscertifieringar ska få önskvärd effekt krävs tydligare information riktad till konsumenterna, både från företagen och organisationerna samt i butikerna. / The essay will examine how young consumers make environmentally sustainable decisions when they buy groceries and home decor. Enviromental sustainability means taking into account the effects that a product or service has on the ecology and the future's ability to flourish. At the same time as demand  for environmentally sustainable products is growing and supply increases, some skepticism rises over the certifications of sustainable products. Other barriers for sustainable purchasing decisions include, among other things, the fact that many purchase decisions are made out of habit, that the price between organic and non-organic foods is different paired with the fact that there in no information about what actually is the most environmentally sustainable alternative. To answer the purpose of the paper, six young adults in Västra Götaland, Sweden were interviewed about the pattern of their purchase decisions. The results showed that sustainable purchasing decisions in many cases have other basic reasons, such as economic, or that the consumer is completely unaware. It was also found that consumers use a compensatory consumption pattern to a large extent. Conclusions are that the environmental engagement of the participants in the interviews varied and that a greater environmental commitment leads to more sustainable decisions by consumers. For sustainability certifications to have the desired effect, clearer information is required for consumers, both from companies and organizations, as well as in the stores.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times