Affordable Access

Ensamhet bland ungdomar : En kvalitativ studie om professionellas syn på ensamhet bland ungdomar och deras förebyggande arbete / Loneliness among teenagers : A qualitative study on loneliness among teenagers from professionals' point of view and their preventative work

Authors
  • Kabboush, Lina
  • Gerges Oraham, Woroud
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka hur ensamhet bland ungdomar beskrivs utifrån professionellas tankar och erfarenheter i arbetet med ungdomar. Vidare var avsikten att undersöka vilka faktorer som bidrar till ungdomars ensamhet utifrån professionellas syn samt vilka arbetssätt och strategier som används för att förebygga ensamhet bland ungdomar i Jönköpings län. Studien har haft en kvalitativ forskningsansats där åtta kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer har genomförts med fem fritidsledare och tre ungdomsbehandlare. Tematisk analys har använts för att analysera det empiriska materialet, där två övergripande kategorier har framträtt i materialet. Den första delen i analysarbetet handlade om bakomliggande faktorer som bidrar till ungas ensamhet utifrån professionellas erfarenheter. Andra delen fokuserade på verksamheternas arbetssätt i det förebyggande arbetet för att bryta ensamhet bland ungdomar. Resultatet har analyserats med hjälp av tidigare forskning, teoretiska begrepp om ensamhet och Bourdieus teorier om kapital. Det har även använts begrepp inom nyinstitutionalism för att förstå hur verksamheter samarbetar för att förebygga ensamhet bland ungdomar i Jönköpings län. Studiens resultat pekar mot att ungdomars sociala nätverk, sociala medier som sociala nätverk och ungdomars socioekonomiska bakgrund, kan vara faktorer som bidrar till ensamhet bland ungdomar. Resultatet visade även att helhetstänk och samverkan präglar de arbetssätt och strategier som används för att förebygga ensamhet bland ungdomar i Jönköpings län.      / The purpose of this study was to investigate the definition of loneliness among teenagers based on the opinions and experiences of professionals working with them. Additionally, to investigate what factors contribute to teenagers' loneliness from the perspective of professionals along with the work methods and strategies used to prevent loneliness among teenagers in Jönköping County. This study used a qualitative research method by carrying out eight qualitative, semi-structured interviews with five youth recreation leaders and three youth-therapists. Thematic analysis has been used to analyze the empirical material, which generated two main categories. The first part of the analysis covered underlying factors that contribute to loneliness between teenagers based on the experiences of professionals. While the second part focused on the work methods of the organizations in the preventive work to reduce loneliness among teenagers. Furthermore, the results were analyzed using previous research, theoretical concepts of loneliness and Bourdieu´s theories of capital. It also used concepts in new institutionalism to further understand how organizations collaborate to prevent loneliness among teenagers in Jönköping County. The study found that teenagers' social network, social media as a social network and teenagers' socio-economic background, can be contributing factors to loneliness of teenagers. The results also demonstrated that integrated thinking and collaboration are some of the work methods and strategies used to prevent loneliness among teenagers in Jönköping County.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times