Affordable Access

Askor för konstruktionsändamål : slutrapport 2016-03-15 / Energy ashes for construction purposes

Authors
  • Eklöf, Ingemar
  • Brander, Linus
  • Hedenstedt, Anders
  • Hellman, Fredrik
  • Johansson, Inge
  • Johansson, Maria
  • Lövström, Monica
  • Mácsik, Josef
  • Schouenburg, Björn
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Vid förbränning av biobränslen och avfall genereras restprodukter, så kallade energiaskor, som kan användas som konstruktionsmaterial. I detta notat 8-2016 redovisas ett projekt som identifierat viktiga åtgärder i syfte att öka användningen av energiaskor för konstruktionsändamål. En stor andel av engergiaskorna har, i ursprunglig form eller efter sortering och behandling, goda konstruktionsmässiga egenskaper. För närvarande används energiaskor i Sverige till största delen som konstruktionsmaterial inom avfallsanläggningar; främst för sluttäckning av äldre avfallsdeponier. Men sluttäckningarna avslutas nu fortlöpande och behovet når sin kulmen inom de närmaste 5–6 åren. Därför behövs nya användningsområden för energiaskor, annars kommer askorna att deponeras i allt större utsträckning vilket är en dålig hushållning av resurser.Genom att använda energiaskor för konstruktioner, i exempelvis vägar, parkeringsplatser och för andra anläggningsändamål, kan man ersätta jungfruliga råvaror vilket gör energi- och avfallssystemet mer hållbart. Om inte andra avsättningsalternativ utvecklas ökar dessutom kostnaderna för askhanteringen, vilket belastar energiproducenterna och i slutändan också slutkonsumenterna. / Today in Sweden, biofuels and waste are the main fuels for the production of district heating and contributes to production of electricity. During combustion of biofuels and waste, it is also generates residues, so-called energy ashes. Large parts of the ashes have in original form or after sorting and processing good properties for construction purposes. Current use of energy ashes in Sweden are mainly as construction materials within the waste facilities as coverage of old waste dumps.. However, the need is decreasing as the coverage of many waste dump sites are about to be completed within the next 5–6 years. Therefore, there is a need for new applications for energy ashes. To deposit the ashes is a bad management of resources. Many ash producers have instead the ambition to use energy ashes for structures in society, such as in roads, parking lots and other fixed construction purposes. By using energy ashes for constructions and thus replacing virgin raw materials, the energy and waste system become more sustainable. This is an important factor for all the parts involved and shows concretely how circular economy can be created. Unless other disposal options evolve the cost will increase dramatically for ash management which stresses energy producers and ultimately also the end customer.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times