Affordable Access

En litteraturöversikt kring inkluderingens inverkan påeleverna och undervisningen inom ämnet matematik / A literature review on the impact of inclusion on students and teachingin the subject of mathematics

Authors
  • Herbut, Sebastian
  • Sandström, Nicklas
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Ambitionen med denna kunskapsöversikt är att djupare undersöka huruvidainkluderingen kan påverka eleverna samt undervisningen. I denna skrivelse valde vidärför att undersöka resultaten i forskning på nationell och internationell nivå. Tvåfrågeställningar kunde formuleras där huvudsyftet var att synliggöra hur inkluderingpåverkar individen och undervisningen samt hur den generella inkluderingen kan varaen bidragande faktor till exkludering av vissa elever. Resultatet visar att inkludering kan ha en positiv effekt om vissa förutsättningarskapas. Att nå ett inkluderande klassrum är komplext och kräver ett flertal komponentersom samspelar med varandra. I arbetet lyfts kollegial samsyn, specialpedagogik,kooperativt arbete och representationsformer fram som exempel på detta. Dessa kansättas i relation till lärarens ämneskunnighet, relationskompetens, syn påundervisningsgruppen samt hur läraren och skolan definierar begreppet och på vilketsätt en elev inkluderas. Detta kan skilja sig åt om vi tolkar begreppet utifrån en socialsamhörighet eller ett deltagande på kunskapsnivå.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times