Affordable Access

”En liksom väldigt naken, autentisk inblick i mental ohälsa” : En studie om hur begrepp kopplat till psykisk ohälsa uttrycks i poddar / “A kind of very naked, authentic insight into mental illness" : A study about how concepts linked to mental illness are expressed in podcasts

Authors
  • Segerfridh, Fillippa
  • Karlsson, Julia
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I denna studie har begrepp kopplat till psykisk ohälsa studerats utifrån uttryck i svenska underhållningspoddar. Syftet är att studera begreppens förekomst och innebörd samt att problematisera den begreppsliga användningen i vardagliga samtal. Vidare analyseras skillnader i hur kvinnor och män uttrycker sig kring begrepp som är kopplade till psykisk ohälsa. Studien har med inspiration från diskurspsykologiska och begreppsanalytiska metoder behandlat begrepp kopplat till psykisk ohälsa enligt följande teman: stress, ångest och oro, diagnostiska begrepp, övriga psykologiska begrepp, suicid och trauma. Resultatet visar att begreppen nämns i varierande grad i alla analyserade poddar och med förhållande­vis högre förekomst i poddar med endast kvinnor i jämförelse med endast män eller med både män och kvinnor. Vissa begrepp används mer frekvent än andra där exempelvis ångest och oro samt stress och diagnostiska begrepp används i högre grad än begreppen suicid och trauma. Begrepp kopplat till psykisk ohälsa används främst för att förstärka känslor samt beskriva beteenden och händelser snarare än att beskriva faktiska symptom på psykisk ohälsa. Detta gör att begreppen blir förändrade i sin innebörd vilket riskerar att skapa förvrängda sociala föreställningar om psykisk ohälsa. Begrepps­användningen kan därav problematiseras utifrån dess potentiella konsekvenser för individen, samhället och det sociala arbetet, där slutsatsen är att språket är avgörande för att förstå och förmedla psykisk ohälsa. / This study examines how concepts linked to mental illness have been expressed in Swedish entertainment podcasts. The purpose is to study the occurrence and meaning of the concepts and to problematize the conceptual use in everyday conversations. Furthermore, differences are analyzed in how women and men express themselves with concepts linked to mental illness. With inspiration from discourse psychology and concept analytical methods, the study has treated concepts linked to mental illness according to the following themes: stress, anxiety and unease, diagnostic concepts, other psychological concepts, suicide and trauma. The results show that the concepts are expressed to varied degrees in all analyzed podcasts and with a relatively higher occurrence in podcasts with only women compared to only men or with both men and women. Certain concepts are used more frequently than others, for example, anxiety and unease as well as stress and diagnostic concepts are used to a greater extent than the concepts of suicide and trauma. Concepts linked to mental illness are mainly used to amplify feelings and describe behaviors and events rather than describing actual symptoms of mental illness. This causes the concepts to change in their meaning, which risks creating distorting social ideas about mental illness. The use of the concept can therefore be problematized based on its potential consequences for the individual, society and social work, where the conclusion is that language is crucial for understanding and perceiving mental illness.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times