Affordable Access

En kundrelations liv på B2B-marknaden : En kvalitativ fallstudie av ett företag inom den svenska träindustrin

Authors
  • Larsson, Ludvig
  • Kucybala, Kasia
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I en värld som präglas av ny teknik, ökad konkurrens och skiftande behov är det viktigt att kunna attrahera sina kunder. Relationsmarknadsföringen fick sitt genomslag på 1970-talet och är idag ett mer frekvent använt begrepp än tidigare. Vår studie har undersökt hur ett företag inom den svenska träindustrin arbetar med relationsmarknadsföring och kundrelationer på sin B2B-marknad. Studien önskar bredda kunskapen inom ämnet och bidra med ny forskning till branschen. Syfte Syftet är att öka förståelsen för de faktorer som påverkar hur kundrelationer utvecklas och vad som kännetecknar dem. Metod Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av en fallstudie där vi genom fyra semistrukturerade intervjuer erhållit empiri från AB Plankan. Slutsats Studien visar att AB Plankan likt tidigare forskning i ämnet, värdesätter kundrelationer och processen runt dem. AB Plankan har genom sin medverkan visat att de aktivt arbetar med att starta och utveckla kundrelationer med vad som för dem är rätt kunder. Kundrelationerna utvecklas genom ett samspel mellan företag och kund, och kännetecknas av samarbete, fokus på lönsamhet och kommunikation.  / Background In a world characterized by new technology, increased competition and changing needs, it is important to be able to attract its customers. Relationship marketing had its impact in the 1970s and is today a more frequently used term than before. Our study has examined how a company in the Swedish wood industry works with relationship marketing and customer relationships in its B2B market. The study wishes to broaden the knowledge in the subject and contribute new research to the industry. Purpose The purpose is to increase the understanding of the factors that affect how customer relationships develop and what characterizes them. Method We have used a qualitative method in the form of a case study where obtained/collected/received empirical data from the selected company through four semi-structured interviews. Conclusion The study shows that AB Plankan, like previous research in the subject, values customer relationships and the process around them. Through their participation, AB Plankan has shown that they actively work to start and develop customer relationships with what are the right customers for them. Customer relationships are developed through an interaction between company and customer, and are characterized by cooperation, focus on profitability and communication. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times