Affordable Access

En hjälpande tass : En studie om hundens inverkan på ungdomars välbefinnande, samhörighet och självkänsla

Authors
  • Sjöberg, Elin
  • Berglund, Lovisa
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studiens syfte har varit att beskriva och förstå hur samvaro med hund kan bidra till att öka ungdomars välbefinnande, samhörighet och självkänsla. Studien har utgått från en etnografisk metodansats där två observationer genomförts på en hundkurs för ungdomar i en kommun i Sverige. Observationerna har kompletterats med dagboksanteckningar från ungdomarna samt intervjuer med kursinstruktörerna. Resultatet visar på att samvaro med hund kan bidra till ökad känsla av välbefinnande, samhörighet och självkänsla. Hunden kan genom sin närvaro skapa trygghet och fungera som stöd i sociala interaktioner där hunden blir ett givet samtalsämne, vilket ökar både välbefinnandet och samvaron mellan ungdomarna. När hunden och ungdomen lyckas med olika övningar tillsammans ökar ungdomens självkänsla samtidigt som hunden kan användas för att ge ungdomarna verktyg att ändra sin inställning till sig själv samt sin prestation. Utifrån resultatet har slutsatsen dragits att samvaro med hund bidrar till flertalet positiva effekter, såväl psykiskt som fysiskt. Därför anses det vara en god idé att utöka användandet av hunden i förebyggande arbete för bättre välmående. / The study aims to describe and understand how being together with a dog can help increase the well-being, fellowship and self-esteem of youths. This study has been based on an ethnographic methodology where two observations was conducted on a dog course for youths in a municipality in Sweden. The observations have been supplemented with diary notes from the youths as well as interviews with the instructors of the course. The results show that being together with a dog can contribute to an increased sense of well-being, fellowship and self-esteem. The dog can, through its presence, create security and act as support in social interactions where the dog becomes a given topic of conversation, which increases both the well-being and the fellowship between the youths. When the dog and youth succeed in various exercises together, the youth's self-esteem increases while the dog can be used to give the youths tools to change their attitude towards themselves and their performance. Based on the results, it has been concluded that coexistence with dogs contribute to many positive effects, both psychologically and physically. Therefore, it is considered a good idea to increase the use of the dog in preventive work regarding better well-being.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times