Affordable Access

Systém získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané organizaci / Employee Recruitment and Selection System in a Chosen Organization

Authors
  • Kvasnicová, Karolina
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 26/06/2013 / Tato bakalářská práce je zaměřena na získávání a výběr zaměstnanců. Cílem práce je analyzovat systém získávání a výběru na vybranou organizaci a zpracovat návrhy a doporučení na zlepšení tohoto procesu. První část obsahuje teoretickou část, ve které se můžeme seznámit s obecnou charakteristikou řízení lidských zdrojů, získáváním zaměstnanců až po samotný výběr. V druhé části, praktické, je proces získávání a výběru zaměstnanců analyzován na Základní škole v Tlumačově. Pro analýzu procesu je využito dotazníku, který vyplňovali zaměstnanci organizace. Na závěr jsou na základě teoretické i praktické části vypravovány návrhy a doporučení. / This bachelor thesis is focused on the recruitment and selection of employees. The aim of this thesis is to analyse the system of recruitment and selection to the selected organization and preparing proposals and recommendations to improve the process. The first section contains a theoretical part in which you can follow the general characteristics of human resource management, acquisition employees to the actual selection. In the second part, the practical, the process of recruitment and selection of employees analyzed at an elementary school in Tlumacov. The analysis process is used a questionnaire filled out employees of the organization. In conclusion, on the basis of theoretical and practical parts dispatched proposals and recommendations. / 115 - Katedra managementu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times