Affordable Access

Access to the full text

Emissions of nitrogen and phosphorus into rivers from agricultural land – selected controversial issues/ Ładunki azotu i fosforu wprowadzane do rzek z terenów rolniczych – wybrane dyskusyjne problemy

Authors
  • Ilnicki, Piotr
Type
Published Article
Journal
Journal of Water and Land Development
Publisher
Walter de Gruyter GmbH
Publication Date
Dec 01, 2014
Volume
23
Issue
1
Pages
31–40
Identifiers
DOI: 10.1515/jwld-2014-0027
Source
De Gruyter
Keywords
License
Green

Abstract

Sposób określania źródeł pochodzenia składników biogennych powodujących eutrofizację rzek i mórz oraz wielkości ich ładunków w poszczególnych zlewniach od lat wywołuje liczne dyskusje. W zlewni Odry i Wisły - poza obliczaniem miesięcznych i rocznych ładunków azotu i fosforu na podstawie przepływów i wyników monitoringu wód - stosowano również model MONERIS określający źródła pochodzenia składników biogennych. Na podstawie obszernego przeglądu literatury w artykule w sposób krytyczny przedstawiono sześć dyskusyjnych problemów dotyczących: obliczenia bilansu N i P w rolnictwie, skutków znacznej poprawy w zakresie oczyszczania ścieków, wpływu technologii stosowanych w rolnictwie, określania retencji składników biogennych w zlewni, wpływu drenowań na wymywanie tych składników oraz prawidłowości obliczeń wykonywanych z użyciem modelu MONERIS. Do celów praktycznych wystarczające wydaje się określenie jednostkowych ładunków N i P odprowadzanych corocznie ze zlewni poszczególnych rzek oraz skorygowanie wymienionego modelu lub zrezygnowanie z niepewnego określania źródeł pochodzenia biogenów w rzekach.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times