Affordable Access

Vestavěný systém pro verifikaci osob na základě otisku prstu / Embedded System for Person Verification Based on Fingerprint Analysis

Authors
  • Procházka, Matouš
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 03/11/2016 / Cílem této práce je vytvořit kompaktní a nezávislý systém společně se zařízením, které je schopno porovnávat, ukládat, mazat uložené otisky z databáze a zobrazovat aktuální operační stavy na display. Ve své práci se zaměřuji převážně na vysvětlení principu nejpoužívanějších senzorů na trhu, daktyloskopii a způsob, jakým jsou snímány a zpracovány otisky prstů. Zvolený problém jsem vyřešil pomocí programovatelného mikrokontroléru (Arduino), LCD displeje, optického senzoru otisků prstů a ovládacích prvků. Získaná data jsem vyhodnocoval pomocí naprogramovaného algoritmu pro příslušné režimy. Vytvořený přístroj dává možnost zapojit tento systém například do zdravotnictví jako verifikační zařízení pro kontrolu pacientů před operacemi nebo pro správné přidělení narozeného dítěte rodičům. Na základě vytvořeného návrhu jsem sestavil a naprogramoval přesné a kompaktní zařízení pro verifikaci osob. / The aim of this work is create a compact and independent system together with device, which is able to compare, save and delete stored fingerprints from the database and show the current operating states on display. In my work I focus mainly on explanation of principle the most widely used fingerprint sensors on market, dactyloscopy and way in which the picture are taken and processed. The chosen problem I solved using the programmable microcontroller (Arduino), LCD display, optic fingerprint sensor and control buttons. The obtained data, I evaluated by using a programmed algorithm for different mode. Device creates possibillity to engage this system in hospital as a verification device for control patients before surgery or correct allocation of born child to parents. On basis of the generated design I compile and program accurate and compact device for verification of persons. / 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times