Affordable Access

Elevers läsning och samtal kring livsfrågor : En kvalitativ studie om elevers tankar kring livsfrågor utifrån litteratur och textsamtal / Pupil´s reading and conversations about life issues : A qualitative study of pupil´s thoughts on life issues based on literature and text conversations

Authors
  • Johansson, Julia
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Textsamtal har en viktig roll i undervisningen och för elevernas lärande. Genom att delta i textsamtal kan eleverna utveckla sina läsförmågor, språkligaförmågor och läsförståelseförmågor. Fördelen med att lärare använder sig av textsamtal är att textsamtal inte är begränsad till svenskundervisningen, utan kan nyttjas i alla skolans ämnen. Textsamtal ger lärare goda möjligheter till att arbeta ämnesövergripande och diskutera kring saker som inte är direkt kopplade till svenskämnet. Däremot utgår denna studie i ämnet svenska med fokus på diskussioner kring olika livsfrågor med några elever i årskurs 3. Syftet med studien är att analysera vilka livsfrågor elever i årskurs 3 läser om i de böcker eleverna väljer att läsa. Studien syftar också till att lyfta fram de tankar som eleverna uttrycker i textsamtal kring livsfrågor. Studien utgår ifrån den sociokulturella teorin för att lyfta fram de sociala aspekterna i undervisningen och betydelsen av att lära sig av och med varandra. Materialet i studien grundar sig på de två genomförda fokusgruppsintervjuerna samt läsning av de böcker eleverna har läst. Resultatet visar att eleverna stöter på en mängd olika livsfrågor i sin läsning, bland annat kamratskap, saknad och död. Likaså visar resultatet att textsamtalen i ämnet svenska ger eleverna goda möjligheter till att få uttrycka sig och dela med sig av sina tankar kring olika livsfrågor.  / Text conversations have an important role in teaching and for students' learning. By participating in text conversations, pupils can develop their reading skills, language skills and reading comprehension skills. The advantage of teachers using text conversations is that text conversations are not limited to Swedish teaching, but can be used in all school subjects. Text conversations give teachers good opportunities to work interdisciplinary and discuss things that are not directly connected to the Swedish subject. However, this study is based on the subject Swedish with a focus on discussions about various life issues with some pupils in year 3. The purpose of the study is to analyse which life issues students in year 3 read about in the books the students choose to read. The study also aims to highlight the thoughts that pupils express in text conversations about life issues. The study is based on the socio-cultural theory to highlight the social aspects of teaching and the importance of learning from and with each other. The material in the study is based on the two completed focus group interviews and reading of the books the students have read. The results show that students encounter a variety of life issues in their reading, including friendship, loss and death. The results also show that the text conversations in the Swedish subject give pupils good opportunities to express themselves and share their thoughts on various life issues. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times