Affordable Access

Elevers bokval och skapandet av läslust : En empirisk studie om lärare och skolbibliotekariers arbete med litteratur i skolan / Students' choice of books and developing a joy of reading : An empirical study on literature in schools and the collaboration between a school librarian and teachers

Authors
  • Rydkvist, Julia
  • Nilsson, Max
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studiens syfte är att undersöka hur elevers bokval påverkar lärares arbete med litteratur i klassrummet och vilka möjligheter det finns att skapa läslust i samarbetet mellan skolbibliotekarie och lärare. Resultatet bygger på intervjuer med två lärare i årskurs 2 och en skolbibliotekarie. Elevers val av böcker har synliggjorts genom en insamling av titlar som lånats under två biblioteksbesök. Tidigare forskning visar att det är fördelaktigt att låta elever göraegna bokval för att skapa läslust och utveckla läsandet. Forskning belyser ävenatt skönlitterära böcker är vanligast i klassrummen och på skolbibliotek, och att många barn tycker att icke-skönlitterära texter är svårare att läsa, än skön-litteratur. Studiens resultat visar att lärarna är medvetna om vilka genreroch teman som eleverna föredrar, men att det inte påverkar undervisningen.Resultatet visar att elever bör få tillfällen att läsa olika sorters texter och attvarierade arbetssätt är nödvändigt för att skapa läslust. Resultatet visar ävenatt samarbetet mellan skolbibliotekarie och lärare måste få ta tid för att utfalletav samarbetet ska bli lyckat.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times