Affordable Access

Elevers attityder gentemot matematik

Authors
  • Gasi, Halima
  • El-madhoun, Syrina
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I följande kunskapsöversikt är syftet att undersöka vilka positiva respektive negativa faktorer som påverkar elevers inställning till matematikämnet från de tidigare skolåren upp till högstadiet. En variation av vetenskapliga artiklar från i huvudsak databasen ERIC valdes för jämförelse och analys. Fokus låg på artiklar som tog upp matematiska attityder och dess orsaker. Sammanfattningsvis visade resultaten att det finns fyra övergripande faktorer som kan påverka elevens inställning till ämnet matematik. Faktorerna som redovisades var lärare, lärmiljö, föräldrar och eleven själv. Samtliga ovan nämnda faktorer kan ha en positiv respektive negativ påverkan på elevens inställning till matematikämnet. Dessa kan även samspela med varandra. Både läraren och föräldrarna har en betydande roll för vilken inställning eleven får. Lärmiljön hör även ihop med läraren och hens metodiska och didaktiska val i undervisningen. Avslutningsvis har kunskapsöversikten bidragit till att vi som framtida lärare tidigt kan uppmärksamma att det finns ett samband mellan elevens attityd till ett ämne och med vad vi kommit att upptäcka om självförtroendets roll.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times