Affordable Access

Elektrotrauma / Electrical Trauma

Authors
  • černý, ondřej
Publication Date
Jun 23, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce je zaměřena problematiku elektrotraumatu, zejména z pohledu zdravotnického záchranáře v přednemocniční neodkladné péči. Nebezpečí elektrotraumatu pochází jak z přírodních zdrojů, tak i ze zdrojů vytvořených člověkem a postihuje všechny věkové skupiny. V teoretické části je nastíněna historie péče o elektrotrauma jeho zařazení mezi ostatní termická traumata. Součástí je také popis fyzikální a biologické podstaty vzniku úrazu. Dále je popis účinků na jednotlivé orgánové soustavy člověka. Poslední oddíl je věnován prevenci, první pomoci, přednemocničnímu ošetření výběru cílového zařízení základům péče nemocniční. Praktická část je zaměřena na přednemocniční neodkladnou péči pacientům s elektrotraumatem. Z kazuistik je vyhodnoceno, jak zdravotnický záchranář postupoval. Největší zájmem je, zda se zdravotnický záchranář nevystavil nebezpečí elektrického proudu, jak postupoval v rámci infuzní terapie a do jakého zařízení byl pacient po ošetření předán. Postup zdravotnických záchranářů při ošetřování elektrotraumatu v základu odpovídá současným poznatkům. Ze zkoumaných bodů zcela v pořádku je zajištění vlastní bezpečnosti. Chyba vznikla ve volbě cíle transportu. Malá zranění mohou vést k nadhodnocení infuzní terapie. / This bachelor thesis is focused on the issue of electrical injury, especially from the point of view of a paramedic in pre-hospital emergency care. The danger of electrical injury comes from both natural and man-made sources and affects all age groups. The theoretical part outlines the history of electrical injurie care and its inclusion among other thermal traumas. It includes a description of the physical and biological nature of the accident. Another is a description of the effects on human organ systems. The last section is devoted to the prevention, first aid, pre-hospital treatment of the selection of the target facility, the basics of hospital care. The practical part is focused on pre-hospital emergency care for patients with electrical injury. From the case studies is evaluated as a paramedic acted and to which facility the patient was transferred. The greatest interest is if the paramedic was exposed to the danger of electricity, how he proceeded in infusion therapy and to which health facility he was transferred after the treatment. The procedure of paramedics in the treatment of electrical injury basically corresponds to current knowledge. Of the surveyed points is quite right to its own security. Mistakes occurred in the selection of the health facility. Small injuries may lead to an overestimation of the infusion therapy.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times