Affordable Access

Ekosystemtjänster i den fysiska planeringen : En studie av Länsstyrelsen i Östegötland samt Linköpings, Motala och Ödeshögs kommun / Ecosystem services in spatial planning : A study of the County Administrative Board in Östergötland and the municipalities of Linköping, Motala and Ödeshög

Authors
  • Engström, Anna
  • Thuresson, Angelica
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Ekosystemtjänster är de ekologiska funktioner, egenskaper eller processer som bidrar till att främja människors välbefinnande. Mänsklig aktivitet kan ha negativ påverkan på ekosystemtjänster men genom att integrera ekosystem inom flera samhällssektorer och politiska områden kan det strävas efter att dessa genererar viktiga ekosystemtjänster. I denna uppsats undersöks hur ekosystemtjänster integreras i den fysiska planeringen. I undersökningen har en dokumentanalys genomförts tillsammans med att tjänstemän från tre kommuner samt Länsstyrelsen intervjuats. Uppsatsens teoretiska ramverk utgörs av den socio-ekologiska planeringsteorin samt begreppet ekosystemtjänster. Resultatet visar på att arbetet med att integrera ekosystemtjänster i planeringen är olika inarbetat utifrån varje kommuns egna förutsättningar. Att värna om ekosystemtjänster kan skapa mervärden i samhället. Kunskap och samverkan är något som anses vara viktigt för att skapa förståelse inom ämnet och att i framtiden monetärt värdesätta ekosystemtjänster skulle kunna bidra till en ökad förståelse för vad de bidrar med och vad som skulle kunna gå förlorat. / Ecosystem services are the ecological functions, properties or processes that contribute to promoting human well-being. Human activity can have a negative impact on ecosystem services, but by integrating ecosystems into several sectors of society and policy areas, it can be ensured that these generate important ecosystem services. This essay examines how ecosystem services are integrated into spatial planning today. In the survey, a literature study was conducted together with interviews with officials from three municipalities and the County Administrative Board. The theoretical framework of the thesis consists of the socio-ecological planning theory and the concept of ecosystem services. The results show that the work of integrating ecosystem services into the planning is differently incorporated based on each municipality's own conditions. Protecting ecosystem services can create added value in society. Knowledge and collaboration are considered important for creating understanding within the subject and that in the future monetary valuation of ecosystem services could contribute to an increased understanding of what they contribute and what could be lost.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times