Affordable Access

Ekonomiskt våld : Den gömda, glömda och spårlösa formen av mäns våld mot kvinnor / Economic Violence : The hidden, forgotten and untraceable form of men's violence against women

Authors
  • Arvestål, Rebecca
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Mäns våld mot kvinnor är ett uppmärksammat socialt problem, både nationellt och internationellt, som drabbar åtminstone var fjärde kvinna någon gång i livet. Våldet kommer i många olika former och är därmed mångfacetterat och komplext. En form av våld som inte fått särskilt mycket uppmärksamhet är det ekonomiskt våldet. Ekonomiskt våld innebär att offrets eller parets gemensamma ekonomi används i syfte att utöva makt och kontroll. Det ekonomiska våldet brukar kallas den gömda eller glömda formen av våld på grund av att det ofta hamnar i skymundan då fokus läggs på fysiskt och psykiskt våld. Detta trots att det ekonomiska våldet är vanligt förekommande i våldsrelationer och har långtgående konsekvenser för offren. Syftet med den här litteraturstudien är därför att bygga på och utöka kunskapen och förståelsen gällande ekonomiskt våld. Studien är baserad på ett antal nationella och internationella artiklar i ämnet. För att analysera materialet har Yvonne Hirdmans teori om genussystemet använts. Resultatet av studien visar på bristande medvetenhet om ekonomiskt våld inom berörda myndigheter och samhällsorgan. Vidare har det ekonomiska våldet inget eget lagrum och det finns heller inga riktade insatser för att hjälpa brottsoffren. I dagsläget fortsätter de utsatta kvinnorna betala för det våld de utsatts för efter relationens slut på grund av att männen skuldsatt dem. I slutdiskussionen föreslås olika hämmande insatser, såsom att skapa adekvat lagrum och att återinföra personliga möten med bankmän innan lån ges. Det ges även som förslag att representanter för bankväsendet och Kronofogdemyndigheten ska involveras i SIP-möten anordnade av handläggare från socialtjänsten i dessa ärenden. Utöver dessa mer konkreta förslag måste allmänheten informeras om det ekonomiska våldets existens. På detta vis får kvinnor kunskap om vad de ska akta sig för och hur de kan skydda sig.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times